Home Action

English Version


  • กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565 (ระบบทวิภาค/ทวิภาค-นานาชาติ)
  • กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2565 (ระบบตรีภาค)
  • นิสิตต้องตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน(CR54) ในเว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th หรือ อีเมลของนิสิต ให้ตรงกับรายวิชาที่เรียนอยู่ในภาคการศึกษาปัจจุบัน