Home Action

English Version

× ประกาศ

สำนักงานการทะเบียนจะปิด Maintenance ระบบ วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 ระหว่างเวลา 8.00 - 18.00 น. ☺️ขออภัยในความไม่สะดวก☺️


  • ห้องเรียนของรายวิชา ปีการศึกษา 2564 ภาคฤดูร้อน
  • กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ระบบทวิภาค/ทวิภาค-นานาชาติ
  • โปรดตรวจสอบตารางเวลาลงทะเบียนเรียนและลดรายวิชา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 ระบบทวิภาค/ทวิภาค-นานาชาติ
  • กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียน นิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี ระบบทวิภาคและทวิภาคนานาชาติ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
  • กำหนดการลงทะเบียนแรกเข้าและลงทะเบียนเรียน นิสิตใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ระบบทวิภาคและตรีภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565
  • แอพพลิเคชั่นเพื่อดูผลการลงทะเบียนและผลการศึกษา นิสิตสามารถสามารถโหลดได้ที่ https://regseeu.reg.chula.ac.th/
  • นิสิตต้องตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน(CR54) ในเว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th หรือ อีเมลของนิสิต ให้ตรงกับรายวิชาที่เรียนอยู่ในภาคการศึกษาปัจจุบัน