Home Action

English Version


รายชื่อนิสิตที่ต้องลงทะเบียนเรียนสาย ภาคการศึกษาที่สอง ปีการศึกษา 2565 ระบบตรีภาค
ระดับบัณฑิตศึกษา

  • โปรดตรวจสอบตารางเวลาลงทะเบียนเรียนและลดรายวิชา ภาคการศึกษาที่สอง ปีการศึกษา 2565 (ระบบตรีภาค)
  • กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่สอง ปีการศึกษา 2565 (ระบบตรีภาค)
  • กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่สอง ปีการศึกษา 2565 (ระบบตรีภาค)
  • กำหนดการสำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 (ระบบทวิภาค)
  • กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 (ระบบทวิภาค และทวิภาคนานาชาติ)
  • โปรดตรวจสอบตารางเวลาลงทะเบียนเรียนและลดรายวิชา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2565 (ระบบทวิภาค และทวิภาคนานาชาติ)
  • นิสิตต้องตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน(CR54) ในเว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th หรือ อีเมลของนิสิต ให้ตรงกับรายวิชาที่เรียนอยู่ในภาคการศึกษาปัจจุบัน