Home Action

English Version


นิสิตต้องตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน(CR54) ในเว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th หรือ อีเมลของนิสิต ให้ตรงกับรายวิชาที่เรียนอยู่ในภาคการศึกษาปัจจุบัน