Home Action

English Version

× ประกาศ

นิสิตใหม่ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ที่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบ www.reg.chula.ac.th เพื่อ ลงทะเบียนเรียน ให้เข้าไปที่ลิงก์ https://forms.gle/1CegJz19TQih23oc8 เพื่อกรอกคำร้องขอให้เปิดระบบ เจ้าหน้าที่จะทำการเปิดระบบให้ และนิสิตจะเข้าระบบได้หลังจากส่งคำร้อง 1-2 วันทำการ

หมายเหตุ: นิสิตต้องใช้อีเมล 64xxxxxxxx@student.chula.ac.th เพื่อกรอกแบบฟอร์ม และสามารถกรอกได้เพียงครั้งเดียว

นิสิตต้องตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน(CR54) ในเว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th หรือ อีเมลของนิสิต ให้ตรงกับรายวิชาที่เรียนอยู่ในภาคการศึกษาปัจจุบัน