Home Action

คำแนะนำการติดตามเรื่องการสำเร็จการศึกษา

นิสิตที่บันทึกข้อมูลขอสำเร็จการศึกษาแล้ว สิ่งที่ควรทราบและต้องปฎิบัติคือ

 1. นิสิตดูรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา และวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ การสำเร็จการศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th โดยสอบถามการสำเร็จการศึกษาในหัวข้อ "ผู้สำเร็จการศึกษา" หากยังไม่มีรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาให้ติดตามประกาศรายชื่อฯ ที่ทะเบียนคณะ
 2. เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้ว นิสิตจะได้รับสิ่งเหล่านี้
  1. ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript ) จำนวน 2 ฉบับ (มีเฉพาะฉบับภาษาอังกฤษ)
  2. หนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ (ยกเว้นนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ จะได้รับฉบับภาษาไทย จำนวน 2 ฉบับ สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ได้รับฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ฉบับ)
 3. รับเอกสารตาม ข้อ 2 หลังจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 5 วันทำการ หากไม่มารับภายใน 60 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สำนักทะเบียนฯ จะยกเลิกเอกสารดังกล่าว
 4. กรณีที่ไม่สามารถรับเอกสารดังกล่าวด้วยตนเองได้ สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
  1. มอบฉันทะให้ผู้อื่นรับแทนได้ โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือใบขับขี่ หรือบัตรอื่นๆ ที่มีรูปถ่าย (Download ใบมอบฉันทะ ได้ที่เว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ)
  2. จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ โดย
   1. Download และกรอกคำร้อง จท42/2 (คำร้องบริการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์)
   2. ติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ ซื้อตั๋วแลกเงินสั่งจ่าย "สำนักทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" ตามอัตราค่าบริการที่กำหนดใน คำร้อง จท42/2
   3. ส่งตั๋วแลกเงินพร้อมคำร้อง จท42/2 ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ใส่ซองจดหมายส่งไปรษณีย์ถึง สำนักทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท อ.ปทุมวัน กทม. 10330
 5. ติดตามกำหนดการเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้
  1. การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
   • การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร จะเริ่มประมาณกลางเดือนกันยายน ถึงต้นเดือนตุลาคม
  2. กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมของทุกปี
  3. กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของคณะต่าง ๆ และกำหนดการของคณะที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์