Home Action

คำแนะนำการติดตามเรื่องการสำเร็จการศึกษา

นิสิตที่บันทึกข้อมูลขอสำเร็จการศึกษาแล้ว สิ่งที่ควรทราบและต้องปฎิบัติคือ

 1. นิสิตดูรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา และวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ การสำเร็จการศึกษา ได้ที่เว็บไซต์ www.reg.chula.ac.th เมนู นิสิต / สำเร็จการศึกษา "สอบถามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา" หากยังไม่มีข้อมูลให้ติดตามประกาศรายชื่อฯ ที่ทะเบียนคณะ
 2. เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการสำเร็จการศึกษาแล้ว นิสิตจะได้รับสิ่งเหล่านี้
  1. ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript ) ฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ (สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ได้รับฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ฉบับ)
  2. หนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ (ยกเว้นนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ จะได้รับฉบับภาษาไทย จำนวน 2 ฉบับ สำหรับหลักสูตรนานาชาติ ได้รับฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน 2 ฉบับ)
 3. รับเอกสารตาม ข้อ 2 หลังจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 5 วันทำการ หากไม่มารับภายใน 60 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สำนักงานการทะเบียนจะยกเลิกเอกสารดังกล่าว
 4. กรณีที่ไม่สามารถรับเอกสารดังกล่าวด้วยตนเองได้ สามารถปฏิบัติได้ดังนี้
  1. มอบฉันทะให้ผู้อื่นรับแทนได้ โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจหรือใบขับขี่ หรือบัตรอื่นๆ ที่มีรูปถ่าย (Download ใบมอบฉันทะ)
  2. จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ โดย
   1. Download (คำร้องบริการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษาทางไปรษณีย์ จท42/2) และกรอกคำร้องให้เรียบร้อย
   2. ชำระค่าธรรมเนียมที่สำนักงานการทะเบียน อาคารจามจุรี 6 ตามอัตราค่าบริการที่กำหนดใน คำร้อง จท42/2
 5. ติดตามกำหนดการเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ดังนี้
  1. การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
   • การซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร จะเริ่มประมาณกลางเดือนกันยายน ถึงต้นเดือนตุลาคม
  2. กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจะเริ่มประมาณกลางเดือนตุลาคมของทุกปี
  3. กำหนดการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของคณะต่าง ๆ และกำหนดการของคณะที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์