ประกาศ
นิสิตที่มีปัญหาเกี่ยวกับ Password สำหรับการลงทะเบียนเรียน สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารจามจุรี 3 ชั้น 4 โทร. 02-218-3314 อีเมล์ help@chula.ac.th

นิสิตใหม่ขอรหัสผ่านสำหรับลงทะเบียนเรียน