สำนักทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล

นิสิตที่ต้องการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล หรือ ตัวสะกด ต้องดำเนินการในขณะที่ศึกษาอยู่เท่านั้น 
โดยให้ปฏิบัติดังนี้

1. นิสิตขอรับ จท47 (คำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล) ที่ สทป. หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ สทป. 
หัวข้อแบบฟอร์มต่าง ๆ ของสำนักทะเบียนฯ

2. ยื่น จท47 ที่ สทป. พร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล หรือ ใบทะเบียนสมรส 
หรือคำสั่งเลื่อนยศ และนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงด้วย

3. หากมีความประสงค์จะทำบัตรประจำตัวนิสิตฉบับใหม่ ให้เตรียมเงินเพื่อชำระค่าธรรมเนียม
ในการทำบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 200 บาท

นิสิตต้องตรวจสอบ

คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล หรือ ตัวสะกด

หากคณะประกาศสำเร็จการศึกษาแล้ว จะขอแก้ไขอีกไม่ได้