สำนักทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การเปลี่ยนสังกัดการศึกษา

          หลังจากนิสิตเข้าสังกัดการศึกษาแล้ว หากนิสิตต้องการเปลี่ยนสังกัดการศึกษา ให้นิสิตดำเนินการที่ทะเบียนคณะ โดยใช้ จท5 (คำร้องขอเข้าสังกัดหรือเปลี่ยนสังกัดการศึกษา) โดยนิสิตสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลส่วนบุคคล" รายการทะเบียนชื่อและระเบียนประวัติ