Home Action

เรื่องที่ติดต่อ

เคาน์เตอร์หมายเลข

หมายเลขโทรศัพท์

เคาน์เตอร์ให้บริการ
รับเอกสาร 1 -
สอบถามข้อมูลทั่วไป (ประชาสัมพันธ์) 2 0-2218-0016
ยื่นคำร้อง 4 -
การเงิน 5 -
ฝ่ายทะเบียนนิสิต
ยื่นเอกสารการลงทะเบียนแรกเข้าเพิ่มเติม / ทําบัตรประจําตัวนิสิต / ขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล / ขอเปลี่ยนสังกัดการศึกษา และ ขอแก้ไขข้อมูลประวัตินิสิต - 0-2218-0295
0-2218-0297
รักษาสถานภาพการเป็นนิสิต / ลาพักการศึกษา / ลาออก / ขอสําเร็จการศึกษา / ปริญญาบัตร และเข็มวิทยฐานะ - 0-2218-0038
0-2218-0294
ขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา (ใบประมวลผลการศึกษา / หนังสือรับรองความเป็นนิสิต / หนังสือรับรองสําเร็จการศึกษา / หนังสือรับรองคุณวุฒิ / ใบแปลปริญญาบัตร และใบแทนปริญญาบัตร) - 0-2218-0015
0-2218-0299
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
ตารางสอนตารางสอบ - 0-2218-0008
0-2218-0010
ลงทะเบียนเรียน / เพิ่ม-ลดรายวิชา / เปลี่ยนตอนเรียน / ขอลงทะเบียนเรียนเพื่อขอผลการศึกษาเป็น S/U หรือ V/W และขอลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิตเกินกว่ากําหนดในระเบียบฯ - 0-2218-0248
0-2218-0249
0-2218-0253
ขอถอนรายวิชา(W) / ผลการศึกษา / หัวข้อและผลสอบวิทยานิพนธ์ - 0-2218-0012
0-2218-0273
0-2218-0009
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเข้าใช้ระบบของ สนท. - 0-2218-0018
0-2218-0019
ฝ่ายบริหาร
การชําระค่าขอเอกสารสําคัญทางการศึกษา / ค่าทําบัตรฯ - 0-2218-0004
0-2218-0005
0-2218-0022