Home Action

"การให้เหรียญรางวัล" นิสิตผู้มีสิทธิได้รับเหรียญรางวัล จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ได้รับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้แต้มเฉลี่ยสะสมสูงสุดในบรรดาผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรและในปีการศึกษาเดียวกัน