Home Action
         

คู่มือขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จการชำระค่าเล่าเรียน

         วิธีการข้างล่างนี้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ขึ้นไปเท่านั้น กรณีที่นิสิตต้องการใบเสร็จที่ปีการศึกษา 2560 ลงมา ให้ติดต่อสำนักงานการทะเบียน โดยเขียนคำร้องทั่วไป (จท.41) และยื่นเอกสารที่เคาน์เตอร์ 4


ขั้นตอนที่ 1


ขั้นตอนที่ 2


ขั้นตอนที่ 3


ขั้นตอนที่ 4


ขั้นตอนที่ 5