การลงทะเบียนเรียน
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดระบบการศึกษาเป็นระบบทวิภาคและระบบตรีภาค ระบบทวิภาค ปีการศึกษาหนึ่งแบ่งออกเป็นสองภาคการศึกษา คือ ภาคการศึกษาต้นและภาคการศึกษาปลาย และอาจมีภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาปลายอีกหนึ่งภาคก็ได้ ในระบบทวิภาคมีการกำหนดปฏิทินการศึกษา เป็น 2 แบบ คือ ปฏิทินการศึกษาแบบทวิภาค และปฏิทินการศึกษาแบบทวิภาค-นานาชาติ ซึ่งมีกำหนดการเปิดปิดภาคเรียนแตกต่างกัน ในแต่ละปีการศึกษานิสิตทุกคนต้องลงทะเบียนเรียนทุกภาคการศึกษา ส่วนภาคฤดูร้อนนั้น ไม่บังคับให้ลงทะเบียนเรียน ระบบตรีภาคปีการศึกษาหนึ่งแบ่งเป็นสามภาคการศึกษาตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษาระบบตรีภาค

    จำนวนหน่วยกิตที่นิสิตลงทะเบียนเรียนต้องเป็นไปตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยระบบการศึกษาสำหรับขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2540 และข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2551

    การลงทะเบียนเรียนแยกได้เป็น 2 ประเภท คือการลงทะเบียนเรียนปกติ และการลงทะเบียนเรียนสาย

การลงทะเบียนเรียนปกติ

1. การลงทะเบียนเรียนปกติในภาคการศึกษาแรกสำหรับนิสิตใหม่
    นิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในภาคการศึกษาต้นเป็นภาคการศึกษาแรกลงทะเบียนเรียนปกติด้วยวิธีแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th (นิสิตสามารถศึกษาขั้นตอนจากคู่มือการลงทะเบียนเรียนที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนฯ) ตามกำหนดเวลาของการแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนของนิสิตใหม่ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

 1. เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเรียน โดยเลือกรายการเข้าสู่ระบบแล้วเลือกลงทะเบียนเรียน
  • ป้อนเลขประจำตัวนิสิต
  • ป้อนรหัสผ่าน
  • กดปุ่ม “ตกลง”
 2. เลือกรายการลงทะเบียนเรียน : ลงปกติแล้วบันทึกรายวิชาและตอนเรียน
 3. ยืนยัน จท11
 4. ตรวจสอบข้อมูลการแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียน ในหัวข้อ สอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
 5. ออกจากระบบ นิสิตต้องทำการออกจากระบบทุกครั้งที่เลิกใช้งาน เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่น ทำรายการภายใต้ชื่อของนิสิต
 6. นิสิตรับรายงานผลการแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียน (CR74) ที่ศาลาพระเกี้ยว ตามกำหนดวันในปฏิทินการศึกษา
 7. นำ CR74 ไปติดต่อชำระค่าเล่าเรียนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ศาลาพระเกี้ยว

    สำหรับนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาปลายเป็นภาคการศึกษาแรก ปฏิบัติเช่นเดียวกับนิสิตใหม่ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้นเป็นภาคการศึกษาแรก ตั้งแต่ข้อ 1.1 – 1.5 หลังจากนั้นให้นิสิตตรวจสอบและรับทราบผลการแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต ในหัวข้อ ข้อมูลส่วนบุคคล รายการผลการแสดงความจำนงฯ (CR74&CR8) ตามกำหนดวันในปฏิทินการศึกษา และติดต่อชำระค่าเล่าเรียนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยนิสิตสามารถอ่านคำแนะนำวิธีการชำระค่าเล่าเรียนได้จากเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนฯ

2. การลงทะเบียนเรียนปกติสำหรับภาคการศึกษาถัดไป
    การลงทะเบียนเรียนปกติสำหรับภาคการศึกษาถัดไป นิสิตกระทำโดยการแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th (นิสิตสามารถศึกษาขั้นตอนจากคู่มือการลงทะเบียนเรียนที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสำนักทะเบียนฯ) ตามกำหนดเวลาของการแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยประกาศในปฏิทินการศึกษา (จท90) โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

 1. นิสิตระดับปริญญาบัณฑิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นชอบในการลงทะเบียนเรียน หากอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นชอบกับการลงทะเบียนเรียนของนิสิตให้มอบ *รหัสการลงทะเบียนเรียน แก่นิสิตเพื่อนำไปใช้ในการลงทะเบียนเรียน
 2. *รหัสการลงทะเบียนเรียน
  รหัสการลงทะเบียนเรียนเป็นรหัสที่นิสิตระดับปริญญาบัณฑิตจะต้องใช้ในการลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษาต่างกันไป โดยภาคการศึกษาปลายใช้รหัสอย่างหนึ่ง ส่วนภาคฤดูร้อนกับภาคการ ศึกษาต้นใช้รหัสเดียวกัน สำนักทะเบียนฯ กำหนดให้นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับรหัสการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปลายในสัปดาห์ที่ 13-15 ของภาคการศึกษาต้น และรับรหัสการลงทะเบียนเรียนสำหรับภาคฤดูร้อนและภาคการศึกษาต้นในสัปดาห์ที่ 15-20 ของภาคการศึกษาปลาย

 3. เข้าสู่ระบบการลงทะเบียนเรียน โดยเลือกรายการเข้าสู่ระบบแล้วเลือกลงทะเบียนเรียน
  • ป้อนเลขประจำตัวนิสิต
  • ป้อนรหัสผ่าน
  • กดปุ่ม “ตกลง”
 4. เลือกรายการลงทะเบียนเรียน : ลงปกติ (สำหรับนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต จะปรากฏหน้าจอให้นิสิตบันทึกรหัสการลงทะเบียนเรียน) แล้วบันทึกรายวิชาและตอนเรียน
 5. ยืนยัน จท11
 6. ตรวจสอบข้อมูลการแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียน ในหัวข้อ สอบถามข้อมูลส่วนบุคคล
 7. ออกจากระบบ นิสิตต้องทำการออกจากระบบทุกครั้งที่เลิกใช้งาน เพื่อป้องกันมิให้ผู้อื่นทำรายการภายใต้ชื่อของนิสิต
 8. ตรวจสอบและรับทราบผลการแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต ในหัวข้อสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล รายการผลการแสดงความจำนงฯ (CR74&CR8)
 9. ชำระค่าเล่าเรียน นิสิตสามารถอ่านคำแนะนำวิธีการชำระค่าเล่าเรียนได้ทางเว็บไซต์ ของสำนักทะเบียนฯ
หมายเหตุ
    สำนักทะเบียนฯ กำหนดระยะเวลาการแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนของแต่ละภาคการศึกษาเป็นช่วงระยะเวลา โดยถือว่านิสิตแต่ละคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการแสดงความจำนงฯ เพื่อออกรายงานจำนวนนิสิตที่แสดงความจำนงฯ ในแต่ละรายวิชาให้แก่คณะเจ้าของรายวิชา สำหรับจัดจำนวนนิสิตให้เหมาะสมในแต่ละรายวิชา ส่วนข้อมูลของนิสิตแต่ละคนที่แสดงความจำนงฯ ในช่วงเวลาดังกล่าวตั้งแต่คนแรกจนถึงคนสุดท้ายจะถูกนำข้อมูลไปดำเนินการพร้อมกัน โดยในการจัดสิทธิ์การลงทะเบียนเรียนเพื่อประมวลผลการแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียน (CR74) นั้น สทป. ใช้วิธีการสุ่มโดยใช้โปรแกรมดำเนินการ

การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อนิสิตชำระค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามกำหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา หากนิสิตไม่ได้ชำระค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาตามกำหนดเวลา สทป. จะยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิต

นิสิตสามารถขอ PASSWORD ที่ใช้กับระบบอินเทอร์เน็ต ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ที่ สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารจามจุรี 3 ชั้น 4 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-3314 หรือที่เว็บไซต์ http://www.it.chula.ac.th