Home Action

แบบฟอร์มต่างๆ ของสำนักงานการทะเบียน / Forms

หมายเหตุ :
นิสิตต้อง log in ด้วยอีเมลที่เป็นรหัสนิสิตจุฬา (6xxxxxxxxx@student.chula.ac.th) ในการเข้ากรอกแบบฟอร์ม


เมื่อนิสิตได้กรอกคำร้องใน Google Form และส่งคำร้อง นิสิตจะได้รับใบคำร้องในรูปแบบ PDF file ที่มีข้อมูลตามที่นิสิตกรอกในใบคำร้องดังกล่าวผ่านทางอีเมลของนิสิตจุฬา
โดยนิสิตสามารถนำไฟล์ PDF ของใบคำร้องไปลงนาม และให้ส่งไฟล์คำร้อง พร้อมเอกสาร (ถ้ามี) กลับมาที่อีเมล saraban_reg@chula.ac.th เจ้าหน้าที่สำนักงานการทะเบียนจะดำเนินการให้ต่อไป

นิสิตจะได้รับไฟล์ในอีเมล์ของนิสิตโดยจะไปที่ link ของจุฬา https://www.it.chula.ac.th/service/email-student/แล้ว click icon เข้าระบบอีเมลนิสิต คลิกที่นี่ หรือจะเข้า https://outlook.com/chula.ac.th เพื่อดูอีเมล์ใน inbox ที่จะมีไฟล์ตอบกลับที่มี pdf file จาก curegform@team.chula.ac.th ถ้าไม่มีใน inbox ให้ดูใน Junk mail box

หากนิสิตไม่ได้รับไฟล์ PDF ทางอีเมล ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากการส่ง "ให้ตรวจสอบใน อีเมลขยะ (junk mail)" อีกครั้ง หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำร้องแบบฟอร์ม ให้เขียนอีเมล โดยแจ้งรหัสนิสิต และหมายเลขเอกสารที่ปรากฏในหัวเรื่องของอีเมล์ที่นิสิตได้รับ สอบถามได้ทางอีเมล์ webreg@chula.ac.th

 • คำร้องขอแก้ไขประวัตินิสิต (จท33)
  [Google FORM]

 • คำร้องขอรับเงินคืน (จท45)
  [Google FORM]

 • คำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล (จท47)
  [Google FORM]

 • คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนิสิต (จท50)
  [Google FORM]หมายเหตุ :
นิสิตต้อง log in ด้วยอีเมลที่เป็นรหัสนิสิตจุฬา (6xxxxxxxxx@student.chula.ac.th) ในการเข้ากรอกแบบฟอร์ม


เมื่อนิสิตได้กรอกคำร้องใน Google Form และส่งคำร้อง นิสิตจะได้รับใบคำร้องในรูปแบบ PDF file ที่มีข้อมูลตามที่นิสิตกรอกในใบคำร้องดังกล่าวผ่านทางอีเมลของนิสิตจุฬา
โดยนิสิตสามารถนำไฟล์ PDF ของใบคำร้องไปลงนามและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปตามรายละเอียดของแต่ละเรื่อง (ยื่นคำร้องที่ทะเบียนคณะที่นิสิตสังกัด)

นิสิตจะได้รับไฟล์ในอีเมล์ของนิสิตโดยจะไปที่ link ของจุฬา https://www.it.chula.ac.th/service/email-student/แล้ว click icon เข้าระบบอีเมลนิสิต คลิกที่นี่ หรือจะเข้า https://outlook.com/chula.ac.th เพื่อดูอีเมล์ใน inbox ที่จะมีไฟล์ตอบกลับที่มี pdf file จาก curegform@team.chula.ac.th ถ้าไม่มีใน inbox ให้ดูใน Junk mail box

หากนิสิตไม่ได้รับไฟล์ PDF ทางอีเมล ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากการส่ง "ให้ตรวจสอบใน อีเมลขยะ (junk mail)" อีกครั้ง หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำร้องแบบฟอร์ม ให้เขียนอีเมล โดยแจ้งรหัสนิสิต และหมายเลขเอกสารที่ปรากฏในหัวเรื่องของอีเมล์ที่นิสิตได้รับ สอบถามได้ทางอีเมล์ webreg@chula.ac.th

 • คำร้องขอเข้าสังกัดหรือเปลี่ยนสังกัด (จท5)
  [Google FORM]

 • คำร้องขอลาออก (จท31)
  [Google FORM]

 • หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (นิสิตระดับปริญญาตรี) ให้ยื่นพร้อมกับคำร้องขอลาออก
  [PDF]

 • คำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนิสิต (จท32)
  [Google FORM]

 • คำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนิสิต (จท34)
  [Google FORM]

 • คำร้องขอทักท้วงผลการศึกษา (จท35)
  [Google FORM]

 • คำร้องทั่วไป (จท41)
  [Google FORM]

 • คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเพื่อขอผลการศึกษาเป็น S/U หรือ V/W (จท43)
  [Google FORM]

 • คำร้องขอลาป่วย (จท44)
  [Google FORM]

 • คำร้องขอลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิตเกินกว่ากำหนดในข้อบังคับจุฬาฯ (จท46 ระดับปริญญาตรี)
  [Google FORM]

 • คำร้องขอลงทะเบียนเรียนโดยมีหน่วยกิตเกินกว่ากำหนดในข้อบังคับจุฬาฯ (จท46 ระดับบัณฑิตศึกษา)
  [Google FORM]

 • คำร้องขอถอนรายวิชา (W) หลังกำหนด (จท48 ระดับปริญญาตรี)
  [Google FORM]

 • คำร้องขอถอนรายวิชา (W) หลังกำหนด (จท48 ระดับบัณฑิตศึกษา)
  [Google FORM]

 • คำร้องขอลาพักการศึกษา (จท49)
  [Google FORM]

 • คำร้องขอยกเว้นรายวิชา (จท66)
  [Google FORM]
เมื่อนิสิตได้กรอกคำร้องใน Google Form และส่งคำร้อง นิสิตจะได้รับใบคำร้องในรูปแบบ PDF file ที่มีข้อมูลตามที่นิสิตกรอกในใบคำร้องดังกล่าวผ่านทางอีเมลของนิสิตจุฬา
โดยนิสิตสามารถนำไฟล์ PDF ของใบคำร้องไปลงนามและนำเอกสารติดต่อที่สำนักงานการทะเบียน

นิสิตจะได้รับไฟล์ในอีเมล์ของนิสิตโดยจะไปที่ link ของจุฬา https://www.it.chula.ac.th/service/email-student/แล้ว click icon เข้าระบบอีเมลนิสิต คลิกที่นี่ หรือจะเข้า https://outlook.com/chula.ac.th เพื่อดูอีเมล์ใน inbox ที่จะมีไฟล์ตอบกลับที่มี pdf file จาก curegform@team.chula.ac.th ถ้าไม่มีใน inbox ให้ดูใน Junk mail box

หากนิสิตไม่ได้รับไฟล์ PDF ทางอีเมล ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากการส่ง "ให้ตรวจสอบใน อีเมลขยะ (junk mail)" อีกครั้ง หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำร้องแบบฟอร์ม ให้เขียนอีเมล โดยแจ้งรหัสนิสิต และหมายเลขเอกสารที่ปรากฏในหัวเรื่องของอีเมล์ที่นิสิตได้รับ สอบถามได้ทางอีเมล์ webreg@chula.ac.th

 • หนังสือมอบฉันทะเพื่อขอรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา
  [Google FORM] • แบบแจ้งผลการโอนหน่วยกิตรายวิชาต่างสถาบันการศึกษา (จท39)
  [PDF]

 • คำร้องขอใบรับรอง (จท42)
  [PDF]

 • คำร้องขอใบรับรอง (จท42/1)
  [PDF]

 • คำร้องขอรับบริการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา ทางไปรษณีย์ (จท42/2)
  [PDF]