Home Action

แบบฟอร์ม / บันทึกข้อความ

 • แบบพิมพ์สำหรับการขอเปิดสอนในตารางสอนตารางสอบ
  [PDF]

 • แบบพิมพ์สำหรับการขอปิดสอนในตารางสอนตารางสอบ
  [PDF]

 • แบบพิมพ์สำหรับการขอแก้ไขตารางสอนตารางสอบ
  [PDF]

 • แบบการขอ User Account ในการใช้งาน Website เพื่อการ Download ข้อมูลหรือสอบถามข้อมูลทะเบียนนิสิต
  [DOC] | [PDF]

 • แบบการขอ User Account ในการใช้งาน Website เพื่อการ บันทึก / ยกเลิก กรณีนิสิตไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาที่จัดเก็บโดยคณะ
  [DOC] | [PDF]

 • แบบฟอร์มการขอแก้ไขข้อมูลอาจารย์ผู้สอน
  [PDF]

 • แบบฟอร์มการขอเพิ่มข้อมูลอาจารย์ผู้สอน
  [PDF]

 • แบบฟอร์มการขอลบข้อมูลอาจารย์ผู้สอน
  [PDF]

 • แบบฟอร์มการขอลบทะเบียนอาคารและห้อง
  [PDF]

 • แบบฟอร์มการขอเปิด/แก้ไขข้อมูลทะเบียนอาคารและห้อง
  [PDF]

 • บันทึกข้อความ เรื่อง การให้สัญลักษณ์ I
  [PDF]

 • บันทึกข้อความ เรื่อง การให้สัญลักษณ์ I แก่นิสิตทำงานที่เป็นส่วนประกอบการศึกษายังไม่สมบูรณ์
  [PDF]

 • ใบส่งผลการสอบรายวิชาที่ได้รับสัญลักษณ์ I
  [DOC] | [PDF]