สำนักทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    • Multifarious   • FAQ   • Links   • About   • Comment/Suggestion  
 
 


Thai


EnglishOffice of the Registrar
  

Tel : 02-218-0016
Fax : 02-218-0003 

E-mail :
webreg@chula.ac.th


 
Download Adobe Acrobat Reader

ปิดระบบปรับปรุงประจำสัปดาห์

คำแนะนำการส่งเกรด

ข่าวสารเรื่องรับปริญญา

การขอสำเร็จการศึกษา


Google
 
Informations
Schedule for successful applicants to Chulalongkorn University_Undergraduate Level
(17/04/51)
Schedule for successful applicants to Chulalongkorn University_Graduate Level
(17/04/51)

• Registration Procedures First Semester, Academic Year 2008 For New Students (PDF)
• Registration Procedures First Semester, Academic Year 2008 (PDF)
• Warning for Students whose names do not appear in CR52 (PDF)
 
• Registration Procedures Summer Session, Academic Year 2007(PDF)
• Warning for Students whose names do not appear in CR52 (PDF)
 
• กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2551 สำหรับนิสิตใหม่ (PDF)
• กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2551 (PDF)
• ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษาที่สาม ปีการศึกษา 2550 (PDF)

Announce

!! Student must check the result of their registration immediately after Late Registration / Addition / Dropping / Section Change via internet
All students must record New Student Survey form (CR19) for the university to sent to commission on Higher Education
Starting from 1 st semester 2006, CR60 will not be distributed at the faculty. Students should inquire about their grades via website http://www.reg.chula.ac.th
Those who do not attend the commencement ceremony must contact Office of the Registrar, Jamjuree 5 during the office hours. If students cannot come, the representatives must show the copier of their id and the student's ID.
Contact The Office of Information Technology, Jamjuree 3, 4th floor for Password used in registration Tel. 0-2218-3314, Email Address : help@chula.ac.th
 

    • Multifarious   • FAQ   • Links   • About   • Comment/Suggestion  

Office of the Registrar, Jamjuree 5 Building 2nd floor. Phyathai Road, Patumwan, Bangkok Thailand. 10330