รายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนไม่ครบขั้นตอน

ลำดับ คณะ เลขประจำตัวนิสิต ชื่อ-นามสกุล
1 บัณฑิตวิทยาลัย 5687776720 น.ส.นภาพร กวมทรัพย์
2 บัณฑิตวิทยาลัย 5787786020 นายบุริม โอทกานนท์
3 บัณฑิตวิทยาลัย 5987511020 นายณภัทร สุวรรณพฤกษ์
4 บัณฑิตวิทยาลัย 5987761520 น.ส.จุติพร อยู่เกิด
5 บัณฑิตวิทยาลัย 5987840420 น.ส.ทรุค ธิ ฮวง ดินห์
6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5730288421 น.ส.นภสร ใยบัวเทศ
7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5731068921 นายบรรณ อุทัยธิรัตน์
8 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5731211221 น.ส.กุลนิษฐ์ บุณยัษฐิติ
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5731218721 นายชล แก่นจันทร์
10 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5731252021 นายธนัท ธัญประทีป
11 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5731291421 นายพีรสรณ์ ฉันทแดนสุวรรณ
12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5830807221 นายณัฐกิตติ์ เหล่าวิทยานุรักษ์
13 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5870134021 นายชัยยุทธ อรัญชัยยะ
14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5870189621 น.ส.ปรินทร แววหงษ์
15 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5870904021 นายกิตติ กลิ่นบัว
16 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5930206121 นายเตชิต โรจนาธิโมกข์
17 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5930306221 นายปธานิน บุตตะมาศ
18 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5930337721 นายพงศ์รพี ศรีวัฒนะ
19 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5930531021 นายสิรวิชญ์ แสงสุดา
20 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5970195421 น.ส.ธลิตา นิ่มมาศ
21 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5970262821 น.ส.พรรณิภา พ่วงพัด
22 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5970367021 นายแบช คิม ดู
23 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5970404621 น.ส.อรวรรณ ชัยลี
24 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5971401921 นายก้องภพ บุญวงศ์
25 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6031060421 นายเสรี เยี่ยงสกุลไพศาล
26 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6031751421 นายณัทเดช มณีโชติ
27 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6070209021 น.ส.ธนัสสรณ์ ลอยสรวงสิน
28 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6070359521 นายสุวิจักขณ์ สิทธิอวิรุทธ์
29 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6070924021 นายธนาคาร ถมศิริ
30 คณะอักษรศาสตร์ 5780202622 น.ส.กาญจนา วงศ์กมลาไสย
31 คณะอักษรศาสตร์ 5780205522 นายจักรี บุญญเมธี
32 คณะอักษรศาสตร์ 5840714122 น.ส.โชติวรรณ สร้อยสังวาลย์
33 คณะอักษรศาสตร์ 5840738222 น.ส.บุญญิสา ธนูทอง
34 คณะอักษรศาสตร์ 5840756522 น.ส.พัชราภาวัลลภ แพทริเชีย ขุมทอง
35 คณะอักษรศาสตร์ 5880105522 นายกานต์วิรุช นุชประหาร
36 คณะอักษรศาสตร์ 5940743422 น.ส.บุญญิสา เตละวาณิชย์
37 คณะอักษรศาสตร์ 5980118822 น.ส.ชนากานต์ เจริญกุล
38 คณะอักษรศาสตร์ 5980162322 นายวันณรงค์ สวัสดี
39 คณะอักษรศาสตร์ 6040229722 น.ส.วนิดา รักษ์แก้ว
40 คณะอักษรศาสตร์ 6040751922 น.ส.บุญญาพร ศรีอรทัยกุล
41 คณะอักษรศาสตร์ 6040792622 น.ส.สินิทธา กังวานสุรไกร
42 คณะวิทยาศาสตร์ 5732524923 น.ส.ฐิติพร ศิรินภาพันธ์
43 คณะวิทยาศาสตร์ 5732561023 นายภูมินทร์ พงศ์สถาพร
44 คณะวิทยาศาสตร์ 5832003323 นายกร เพชระบูรณิน
45 คณะวิทยาศาสตร์ 5832632023 น.ส.ภัทรพร ทองนวล
46 คณะวิทยาศาสตร์ 5871999823 น.ส.พัชรพร เงินเกิด
47 คณะวิทยาศาสตร์ 5872110323 น.ส.ธนาพร โคจรนา
48 คณะวิทยาศาสตร์ 5932331223 น.ส.พนิดา แสนสุขทวีทรัพย์
49 คณะวิทยาศาสตร์ 5933020223 นายชนวีร์ จำปีเจริญสุข
50 คณะวิทยาศาสตร์ 5933659323 นายสรวิชญ์ มีศุข
51 คณะวิทยาศาสตร์ 5971986723 นายธีระวัฒน์ เรือนคำ
52 คณะวิทยาศาสตร์ 6032105223 นายจิรภัทร ลาภมหาประเสริฐ
53 คณะวิทยาศาสตร์ 6032138023 น.ส.พีระพรรณ คัมภิโร
54 คณะวิทยาศาสตร์ 6032157923 นายสุเมธ โพธิ์เพชรเล็บ
55 คณะวิทยาศาสตร์ 6071914023 นายคณิน เลิศรังษี
56 คณะวิทยาศาสตร์ 6072002823 นายสราวุธ สะสม
57 คณะวิทยาศาสตร์ 6072840323 น.ส.ขวัญภิรมณ์ ณะเรืองศรี
58 คณะวิทยาศาสตร์ 6072861523 นายโสภณ บริบูรณ์
59 คณะรัฐศาสตร์ 5741615824 นายธนิสร ทิพอ้าย
60 คณะรัฐศาสตร์ 5741616424 น.ส.ธิศวรรณ กรรณรงค์
61 คณะรัฐศาสตร์ 5841452924 น.ส.วิลาสินี กีกอง
62 คณะรัฐศาสตร์ 5941013124 นายชัชพล เทพอารักษ์
63 คณะรัฐศาสตร์ 5941420924 นายธนิก เวศย์วิบุล
64 คณะรัฐศาสตร์ 5980974624 นายปรานต์ปราชญ์ เสาวภานันท์
65 คณะรัฐศาสตร์ 5981047024 นายอภิวัฒน์ กรรมสิทธิ์
66 คณะรัฐศาสตร์ 5981138524 น.ส.บัณฑิตา พรรณขาม
67 คณะรัฐศาสตร์ 6041464024 น.ส.ศศิธร จันทร์แจ่ม
68 คณะรัฐศาสตร์ 6041611924 นายจักรกฤษณ์ ประสงค์สิ่งดี
69 คณะรัฐศาสตร์ 6080630124 น.ส.ศุภรดา เฟื่องฟู
70 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5734338925 น.ส.ไอริณ อินทราวุธ
71 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5734437325 นายสัณฑศักย์ ตันติเมฆบุตร
72 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5734533925 น.ส.ภัทรานิษฐ์ สุภัคเสถียรกุล
73 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5734732425 น.ส.ดาริตา ฉลองราษฎร์
74 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5734736025 นายธนพนธ์ วงศ์สงวน
75 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5834748625 นายธนพล หาญพัฒนพานิชย์
76 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5934048025 น.ส.รตี โพธิ์มา
77 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5934061125 น.ส.สิชาสินี มงคลกิจงาม
78 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5934414025 น.ส.นภัสสร เฉยทุม
79 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5973302825 น.ส.เขมรินทร์ คงคาจีรชยานนท์
80 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 5973377925 นายอภิชาติ กิตติเมธาวีนันท์
81 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6034330425 น.ส.อาริสา ชายกุล
82 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6034412225 นายธิติ ลีลาภัทร
83 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6034742325 น.ส.ธัญดา อัศวพาคุณ
84 คณะพาณิชยศาสตร์ฯ 5743201026 น.ส.กชนันท์ นันทนิรันดร์
85 คณะพาณิชยศาสตร์ฯ 5882292526 น.ส.วันดี แซ่ลี้
86 คณะพาณิชยศาสตร์ฯ 5982083826 น.ส.สายฝน บุญชุม
87 คณะพาณิชยศาสตร์ฯ 5983004426 นายพาณุวัฒน์ รวมธรรม
88 คณะพาณิชยศาสตร์ฯ 6042828026 น.ส.ปารมิตา ไกรวัฒนพงศ์
89 คณะพาณิชยศาสตร์ฯ 6042847926 น.ส.พิชชา คุณะไชยโชติ
90 คณะพาณิชยศาสตร์ฯ 6043218326 นายเจษฎจิต จิตร์แจ้ง
91 คณะพาณิชยศาสตร์ฯ 6082964126 นายวรรธนะ ชัยชาญกุล
92 คณะครุศาสตร์ 5644121527 นายประสบชัย แก้วรุ่งเรือง
93 คณะครุศาสตร์ 5743518027 น.ส.กุลสตรี กุลทอง
94 คณะครุศาสตร์ 5743818227 น.ส.ภัทรา เจริญศิริ
95 คณะครุศาสตร์ 5744137727 นายอารักษ์ มุ่งหมาย
96 คณะครุศาสตร์ 5744424827 นายรพีพงษ์ วงษ์สอาด
97 คณะครุศาสตร์ 5784214927 น.ส.พรนภา อำนวยไพศาล
98 คณะครุศาสตร์ 5844408927 นายธนชิต สุวารี
99 คณะครุศาสตร์ 5883379727 น.ส.ศศิธร ศรีวงษ์ญาติดี
100 คณะครุศาสตร์ 5883449027 นายเจี้ยนเซียง หาน
101 คณะครุศาสตร์ 5944406727 นายณัฐกิตติ์ ขุนดำ
102 คณะครุศาสตร์ 5983325927 นายธณัตชัย เหลือรักษ์
103 คณะครุศาสตร์ 5983827627 น.ส.ดุจเดือน ศักดิ์วงศ์
104 คณะครุศาสตร์ 5983860227 นายภานุพงศ์ ใจเยือกเย็น
105 คณะครุศาสตร์ 6044124127 นายพุฒิพงศ์ ศรีสมโภชน์
106 คณะครุศาสตร์ 6044137327 นายกษิตินาถ ศรีภิรมย์
107 คณะครุศาสตร์ 6044201827 น.ส.เขมมิกา สันติชานุวัตร
108 คณะครุศาสตร์ 6044612027 น.ส.วรรณกานต์ ชุติกานนท์
109 คณะนิเทศศาสตร์ 5745014328 น.ส.แคทรียา ยิ่งสุข
110 คณะนิเทศศาสตร์ 5745077928 น.ส.ผุสชาติ สัจจะไทย
111 คณะนิเทศศาสตร์ 5745256928 น.ส.มายพัชรินทร์ สัจจะ
112 คณะนิเทศศาสตร์ 5745342128 น.ส.ปาณิศา มาลีนนท์
113 คณะนิเทศศาสตร์ 5845109428 น.ส.วณิศรา อำพล
114 คณะนิเทศศาสตร์ 5845122528 นายศุภวัฒน์ แซ่โจว
115 คณะนิเทศศาสตร์ 5945043728 น.ส.ณัฏฐธิดา คุราชิ
116 คณะนิเทศศาสตร์ 5945253128 นายณภัทร เจริญกัลป์
117 คณะนิเทศศาสตร์ 6045149028 น.ส.เหวินอี้ ชิน
118 คณะเศรษฐศาสตร์ 5745883329 น.ส.ยูไฉ่ จาง
119 คณะเศรษฐศาสตร์ 5945921729 นายสาระ จิตกรีสร
120 คณะเศรษฐศาสตร์ 5945942929 น.ส.ภวิกา บริรักษ์พาณิชย์
121 คณะเศรษฐศาสตร์ 6045628329 น.ส.โสรยา เคี้ยนบุ้น
122 คณะเศรษฐศาสตร์ 6045856029 น.ส.ปวัน พฤกษเศรษฐ
123 คณะเศรษฐศาสตร์ 6045885229 น.ส.มสฤณา ธนถาวรกิตติ์
124 คณะเศรษฐศาสตร์ 6045896129 นายวรพจน์ ห้องโสภา
125 คณะเศรษฐศาสตร์ 6045897829 น.ส.วรานุช นารถนฤมิตร
126 คณะเศรษฐศาสตร์ 6045906829 นายศุภวิชญ์ นนทิสกุล
127 คณะแพทยศาสตร์ 5535049530 นายชยุตม์ ต่างวิวัฒน์
128 คณะแพทยศาสตร์ 5874459830 น.ส.พัชรพร จารุอำพรพรรณ
129 คณะแพทยศาสตร์ 5974267730 น.ส.อังคณี ศรีมงคล
130 คณะแพทยศาสตร์ 6035271230 นายสกลกร เลิศศิริพาณิชย์
131 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 5735592031 น.ส.พีรดา วีรังคบุตร
132 คณะทันตแพทยศาสตร์ 5775825932 น.ส.สายอิสรา ชัยดรุณ
133 คณะทันตแพทยศาสตร์ 6075961132 น.ส.พีรยา จิตรพัฒนากุล
134 คณะเภสัชศาสตร์ 5836772033 น.ส.ศศิโสม ผดุงกิ่งตระกูล
135 คณะเภสัชศาสตร์ 6036706133 นายเกริกพงศ์ ใบเนียม
136 คณะนิติศาสตร์ 5686554534 น.ส.อี้ฉวน หลิว
137 คณะนิติศาสตร์ 5846024934 น.ส.งามสิรี งามทรัพย์มณี
138 คณะนิติศาสตร์ 5846117634 นายนิติพัฒน์ แสงเพชร
139 คณะนิติศาสตร์ 5846346034 น.ส.ปวีณา วงศ์เสงี่ยม
140 คณะนิติศาสตร์ 5846375134 นางศิริมล คัมภีร์พันธุ์
141 คณะนิติศาสตร์ 5946045134 น.ส.ชฎาพร ชะเอม
142 คณะนิติศาสตร์ 5986012034 นายวสุ สมศักดิ์
143 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5746888735 นายมนต์ฟ้า รักษา
144 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 5986608035 น.ส.วีรวรรณ คชรัตน์
145 คณะพยาบาลศาสตร์ 5777338036 นางฉวีฉัตร โฉลกคงถาวร
146 คณะสหเวชศาสตร์ 5837028037 น.ส.ณัฐมณี สุดเสนาะ
147 คณะสหเวชศาสตร์ 5837257337 น.ส.รชพร อุดมอิทธิพงศ์
148 คณะสหเวชศาสตร์ 5876660937 น.ส.วริยา เนมิตกนาม
149 คณะจิตวิทยา 5737577038 น.ส.สาวินี คานีโย
150 คณะจิตวิทยา 5937556038 นายพชรพล ก๋งเกิด
151 คณะจิตวิทยา 5937584638 นายสิรวิชญ์ วิริยะทวีกุล
152 คณะจิตวิทยา 5977638438 นายอรุช ปทุมเทวาภิบาล
153 คณะจิตวิทยา 6037510638 น.ส.เขมิกา โตเทพวิมาน
154 คณะจิตวิทยา 6037605638 นายเอกภพ คล่องวิถี
155 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 5537753039 น.ส.ธิดารัตน์ เพ็งวิชัย
156 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 5737750239 นายปกรณ์ โต๊ะทอง
157 วิทยาลัยประชากรศาสตร์ 5786851051 น.ส.เสาวรส อ่อนคำ