Home Action

ลงทะเบียนแรกเข้า

ประกาศสำหรับนิสิตใหม่

  1. โปรดยื่นเอกสารลงทะเบียนแรกเข้าออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ผ่านทางอีเมล์ admsregcu@gmail.com
  2. กรอกระเบียนประวัตินิสิต (จท20) และกรอกแบบสำรวจข้อมูลนิสิต (จท19) ที่ www.reg.chula.ac.th ที่เมนู “เข้าสู่ระบบ”
หมายเหตุ: เอกสารลงทะเบียนแรกเข้าออนไลน์ ได้แก่ สแกนไฟล์ บัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน รูปถ่าย เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา เอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)