การขอคืนเงินค่าเล่าเรียน
    นิสิตที่ได้ชำระค่าเล่าเรียนของภาคการศึกษาหรือภาคฤดูร้อนใด ๆ ไปแล้ว จะขอคืนเงินค่าเล่าเรียนได้ในกรณีดังนี้

  • นิสิตผู้ใดลงทะเบียนเรียนแล้ว หากต่อมาได้ยื่นคำร้อง จท41 ขอลาออกหรือคำร้อง จท49 ลาพักการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษา หรือก่อนวันเปิดภาคฤดูร้อน เมื่อการลาออกหรือลาพักการศึกษาได้รับอนุมัติจากคณบดีคณะที่นิสิตสังกัดแล้ว นิสิตสามารถยื่นคำร้อง จท45 ขอคืนเงินค่าเล่าเรียนหรือค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้วแต่กรณีได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหลักสูตรเกิดขึ้นก่อนวันเปิดภาค ให้หักจำนวนเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวออกจากเงินที่ต้องคืนให้แก่นิสิต ทั้งนี้ตามอัตราซึ่งกำหนดไว้ในประกาศที่ออกโดยคณะกรรมการ บริหารของแต่ละหลักสูตร
  • ถูกระงับสิทธิ์การลงทะเบียนเรียน เช่น ถูกสั่งพักการศึกษาในภาคฯ ที่ได้ชำระค่าเล่าเรียนไปแล้ว หรือพ้นสถานภาพการเป็นนิสิตอันเนื่องมาจากการจำแนกสภาพนิสิตและไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป แต่ได้ชำระค่าเล่าเรียนไปก่อนแล้ว
  • รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนไปแล้วถูกสั่งปิดทุกรายวิชา และไม่สามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาอื่นได้
การขอคืนเงินค่าเล่าเรียน มีวิธีปฏิบัติดังนี้
  1. นิสิตขอรับ จท45 (คำร้องขอรับเงินคืน) ที่ สนท. หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ สนท. หัวข้อแบบฟอร์มต่าง ๆ ของสำนักงานการทะเบียน
  2. ยื่น จท45 พร้อมใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ที่ สนท. ภายในกำหนดเวลาตามปฏิทินการศึกษา
  3. รับทราบผลการพิจารณาและรับคืนเงินค่าเล่าเรียน ที่ฝ่ายการเงิน สบง. อาคารจามจุรี 5 ชั้น 3 ภายใน 15 วัน หลังจากยื่นคำร้องแล้ว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหาร สำนักงานการทะเบียน โทร. 0-2218-0004-5, 0-2218-0022