Home Action

อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศ จัดเก็บตามกลุ่มคณะ ดังนี้ คือ

กลุ่ม 1

คณะ/วิทยาลัย
จิตวิทยา ทันตแพทยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย (สหสาขาวิชา) 
      การจัดการสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงทางน้ำ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ ทันตชีววัสดุศาสตร์ เพศศาสตร์ เภสัชวิทยา วิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สรีรวิทยา

รุ่นปีที่เข้าศึกษา

ปริญญาตรี

บัณฑิตศึกษา

ต้น/ปลาย

ฤดูร้อน

ต้น/ปลาย

ฤดูร้อน

      ปี 2548 – 2549

60,500

36,000

78,000

45,000

      ปี 2550 – 2555  แบ่งเป็น 2 ส่วน

        - ส่วนที่ 1 (มหาวิทยาลัยจัดเก็บ)

18,000

4,500

26,000

7,000

        - ส่วนที่ 2 (คณะจัดเก็บ)

44,500

31,500

55,500

38,000

      ปี 2556 เป็นต้นไป

        - ส่วนที่ 1 (มหาวิทยาลัยจัดเก็บ)

21,000

5,250

31,000

7,750

        - ส่วนที่ 2 (คณะจัดเก็บ)

44,500

31,500

55,500

38,000

 

กลุ่ม 2

คณะ/วิทยาลัย
ครุศาสตร์ นิติศาสตร์ ประชากรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

บัณฑิตวิทยาลัย (สหสาขาวิชา)
      การจัดการด้านโลจิสติกส์ การจัดการทางวัฒนธรรม การบริหารกิจการทางทะเล เกาหลีศึกษา เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการทางนวัตกรรม ธุรกิจแฟชั่น พัฒนามนุษย์และสังคม ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ  ยุโรปศึกษา รัสเซียศึกษา สิ่งแวดล้อมการพัฒนาและความยั่งยืน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา

รุ่นปีที่เข้าศึกษา

ปริญญาตรี

บัณฑิตศึกษา

ต้น/ปลาย

ฤดูร้อน

ต้น/ปลาย

ฤดูร้อน

     ปี 2548 – 2549

56,500

36,000

73,500

45,000

      ปี 2550 – 2555 แบ่งเป็น 2 ส่วน

        - ส่วนที่ 1 (มหาวิทยาลัยจัดเก็บ)

14,500

4,500

19,000

7,000

        - ส่วนที่ 2 (คณะจัดเก็บ)

44,500

31,500

57,000

38,000

      ปี 2556 เป็นต้นไป

        - ส่วนที่ 1 (มหาวิทยาลัยจัดเก็บ)

17,000

5,250

23,000

7,750

        - ส่วนที่ 2 (คณะจัดเก็บ)

44,500

31,500

57,000

38,000


หมายเหตุ: 1. นิสิตหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ นานาชาติ และหลักสูตรพิเศษอื่นๆ
ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน

2. ค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตชาวต่างประเทศรุ่นปี 2550 เป็นต้นไป
- ส่วนที่ 1 ชำระกับฝ่ายการเงินของมหาวิทยาลัยตามกำหนดการในปฏิทินการศึกษา
- ส่วนที่ 2 ชำระที่งานการเงินของคณะที่นิสิตสังกัด

3. นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2558
ให้ใช้อัตราค่าเล่าเรียนของกลุ่ม 2 ไปจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา