Home Action

อัตราค่าเล่าเรียนสำหรับผู้ร่วมฟังชาวไทย ดังนี้ คือ

กลุ่ม 1

คณะ/วิทยาลัย
จิตวิทยา ทันตแพทยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สหเวชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย (สหสาขาวิชา) 
      การจัดการสิ่งแวดล้อม การเพาะเลี้ยงทางน้ำ จุลชีววิทยาทางการแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ ทันตชีววัสดุศาสตร์ เพศศาสตร์ เภสัชวิทยา วิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สรีรวิทยา

รุ่นปีที่เข้าศึกษา

ปริญญาตรี

บัณฑิตศึกษา

ต้น/ปลาย

ฤดูร้อน

ต้น/ปลาย

ฤดูร้อน

ปี 2548 – 2549

8,000

2,000

11,250

3,000

ปี 2550 – 2555

9,000

2,250

13,000

3,500

ปี 2556 เป็นต้นไป

10,500

2,625

15,500

3,875

 

กลุ่ม 2

คณะ/วิทยาลัย
ครุศาสตร์ นิติศาสตร์ ประชากรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร

บัณฑิตวิทยาลัย (สหสาขาวิชา)
      การจัดการด้านโลจิสติกส์ การจัดการทางวัฒนธรรม การบริหารกิจการทางทะเล เกาหลีศึกษา เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการทางนวัตกรรม ธุรกิจแฟชั่น พัฒนามนุษย์และสังคม ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ  ยุโรปศึกษา รัสเซียศึกษา สิ่งแวดล้อมการพัฒนาและความยั่งยืน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 

รุ่นปีที่เข้าศึกษา

ปริญญาตรี

บัณฑิตศึกษา

ต้น/ปลาย

ฤดูร้อน

ต้น/ปลาย

ฤดูร้อน

ปี 2550 – 2555

7,250

2,250

9,500

3,500

ปี 2556 เป็นต้นไป

8,500

2,625

11,500

3,875


หมายเหตุ: 1. นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2558
ให้ใช้อัตราค่าเล่าเรียนของกลุ่ม 2 ไปจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

2. นิสิตหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ นานาชาติ และหลักสูตรพิเศษอื่นๆ
ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน