ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. ๒๕๕๒

    โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตินิยม

    อาศัยมาตราตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และมาตรา ๖๒ แห่งประราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๑ สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ ๗๑๙ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงมีมติให้ออกข้อบังคับไว้ดังนี้

    ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า ''ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. ๒๕๕๒''

    ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ใช้บังคับตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

    ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้

  • "คณะ" ให้ความหมายรวมถึงส่วนงานที่มีการจัดการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี
  • "นิสิต" หมายความว่า นิสิตที่ศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี
    ข้อ ๔ นิสิตที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีซึ่งจะได้รับปริญญาเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • (๑) มีระยะการศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษาหรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตร ๔ ปี
  • (๒) มีระยะการศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษาหรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตร ๕ ปี
  • (๓) มีระยะการศึกษาไม่เกิน ๖ ปีการศึกษาหรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตร ๖ ปี
  • (๔) มีระยะการศึกษาไม่เกิน ๓ ปีการศึกษาหรือเทียบเท่า สำหรับหลักสูตรปริญญาที่สองหรือภาคบัณฑิตซึ่งมีกำหนดเวลาการศึกษา ๓ ปี
    การนับระยะเวลาการศึกษาตามวรรคหนึ่งมิให้นับภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาหรือภาคการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ ให้ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนแลกเปลี่ยนนิสิตนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดอันเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการศึกษาระดับอุดมศึกษาของนิสิต ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะ

    ข้อ ๕ นิสิตผู้ที่สมควรได้รับปริญญาเกียรตินิมยมอันดับสอง จะต้องสอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร และได้แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป และไม่มีรายวิชาใดได้สัญญลักษณ์ F หรือ U

    ข้อ ๖ นิสิตผู้ที่สมควรได้รับปริญญาเกียรตินิมยมอันดับหนึ่ง จะต้องสอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร และได้แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๖๐ ขึ้นไป และไม่มีรายวิชาใดได้สัญญลักษณ์ F หรือ U

    ข้อ ๗ คณะอาจกำหนดคุณสมบัติของนิสิตผู้ที่สมควรได้รับปริญญาเกียรตินิยมเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ใน ข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ ได้ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณบดีและจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย

    ข้อ ๘ ให้คณะกรรมการบริหารคณะหรือคณะกรรมการบริหารสำนักวิชาที่นิสิตสังกัด เป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อนิสิตผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับนี้ ต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่ออนุมัติปริญญาเกียรตินิยม

    ข้อ ๙ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้

บทเฉพาะกาล

    ข้อ ๑๐ การให้ปริญญาเกียรตินิยมแก่นิสิตที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้ปริญญาเกียรตินิยมซึ่งใช้บังคับอยู่ ณ วันที่นิสิตเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ จรัส สุวรรณเวลา
(ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา
นายกสภามหาวิทยาลัย)