การขอสำเร็จการศึกษา
          นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ทุกคนต้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://www.reg.chula.ac.th หัวข้อ "ขอสำเร็จการศึกษา" โดยปฏิบัติ ดังนี้

1. นิสิตตรวจสอบข้อมูล "ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา หลักสูตรการศึกษา และแผนกการศึกษา" ให้ครบทุกข้อ
2. ยืนยันการบันทึกข้อมูล ขอสำเร็จการศึกษา
3. ติดตามเรื่องการสำเร็จการศึกษา ในหัวข้อ "ผู้สำเร็จการศึกษา"

จ. 15 พ.ค. 60 - ศ. 23 มิ.ย. 60 (ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาที่สาม ปีการศึกษา 2559)
จ. 19 มิ.ย. 60 - ศ. 30 มิ.ย. 60 (ระบบทวิภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559)

ถ้าทำการหลังจากช่วงนี้ / ทำการไม่ครบตามขั้นตอน จะต้องชำระค่าปรับ 1,000 บาท
(ตามประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)