Home Action

การขอสำเร็จการศึกษา

          นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ทุกคนต้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://www.reg.chula.ac.th หัวข้อ "ขอสำเร็จการศึกษา" โดยปฏิบัติ ดังนี้

1. นิสิตตรวจสอบข้อมูล "ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา หลักสูตรการศึกษา และแผนกการศึกษา" ให้ครบทุกข้อ

2. ยืนยันการบันทึกข้อมูล ขอสำเร็จการศึกษา

3. ติดตามเรื่องการสำเร็จการศึกษา ในหัวข้อ "ผู้สำเร็จการศึกษา"

จ. 24 ก.ย. 61 - ศ. 2 พ.ย. 61 (ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2561)
จ. 24 ก.ย. 61 - ศ. 2 พ.ย. 61 (ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561)

ถ้าทำการหลังจากช่วงนี้ / ทำการไม่ครบตามขั้นตอน จะต้องชำระค่าปรับ 1,000 บาท
(ตามประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ขอสำเร็จการศึกษา