Home Action

การขอสำเร็จการศึกษา

          นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ต้องเข้าสู่ระบบและขอสำเร็จการศึกษาที่เว็บไซต์ https://www.reg.chula.ac.th หัวข้อ "ขอสำเร็จการศึกษา" โดยปฏิบัติ ดังนี้

1. นิสิตตรวจสอบข้อมูล "ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา หลักสูตรการศึกษา และแผนการศึกษา" ให้ครบทุกข้อ (หากพบข้อมูลผิด หรือต้องการแก้ไขข้อมูล ให้ติดต่อแก้ไขที่สำนักงานการทะเบียนโดยด่วน)

2. กด "บันทึก" เพื่อยืนยันข้อมูล ขอสำเร็จการศึกษา

3. ติดตามผลที่เว็บไซต์ในหัวข้อ "สำเร็จการศึกษา" > "สอบถามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา"

จ. 17 ก.พ. 63 - ศ. 27 มี.ค. 63 (ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562)
หากทำการหลังกำหนดหรือไม่ครบขั้นตอนจะต้องชำระค่าปรับตามประกาศ จุฬาฯ

ขอสำเร็จการศึกษา