การขอสำเร็จการศึกษา
          นิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ทุกคนต้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://www.reg.chula.ac.th หัวข้อ "ขอสำเร็จการศึกษา" โดยปฏิบัติ ดังนี้

1. นิสิตตรวจสอบข้อมูล "ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา หลักสูตรการศึกษา และแผนกการศึกษา" ให้ครบทุกข้อ
2. ยืนยันการบันทึกข้อมูล ขอสำเร็จการศึกษา
3. ติดตามเรื่องการสำเร็จการศึกษา ในหัวข้อ "ผู้สำเร็จการศึกษา"

จ. 22 ม.ค. 61 - ศ. 2 มี.ค. 61 (ระบบตรีภาค ภาคการศึกษาที่สอง ปีการศึกษา 2560)
จ. 19 ก.พ. 61 - ศ. 30 มี.ค. 61 (ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560)

ถ้าทำการหลังจากช่วงนี้ / ทำการไม่ครบตามขั้นตอน จะต้องชำระค่าปรับ 1,000 บาท
(ตามประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)