คำแนะนำการขอสำเร็จการศึกษา

     นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรในภาคการศึกษาสุดท้าย และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ต้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th ภายใต้หัวข้อ "ขอสำเร็จการศึกษา" โดยปฏิบัติ ดังนี้

1. นิสิตตรวจสอบ "ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา หลักสูตรการศึกษา และแผนการศึกษา" โดยคลิก "ถูกต้อง หรือ ไม่ถูกต้อง" ให้ครบทุกข้อ ก่อนยืนยันการบันทึกข้อมูล "ขอสำเร็จการศึกษา" 
     หากมีรายการใดไม่ถูกต้อง หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โปรดติดต่อ สทป. เพื่อขอแก้ไข พร้อมแสดงหลักฐาน (ถ้ามี) เมื่อคณะประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว จะขอแก้ไขอีกไม่ได้

2. เมื่อนิสิตตรวจสอบข้อมูลตามที่ระบุในข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว ต้องยืนยันการบันทึกข้อมูล "ขอสำเร็จการศึกษา" ให้เรียบร้อยก่อนออกจากระบบ มิฉะนั้นการขอสำเร็จการศึกษาจะไม่ได้รับการบันทึกข้อมูล

3. นิสิตที่ทำการหลังกำหนดเวลาปฏิทินการศึกษา ต้องชำระค่าปรับตามระเบียบฯ (1,000 บาท) ที่ สทป. และปฏิบัติตามข้อ 1-2

กรณีที่นิสิตไม่สำเร็จการศึกษาจะต้องแจ้งทะเบียนคณะที่นิสิตสังกัด เพื่อลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป