Home Action

คำแนะนำการขอสำเร็จการศึกษา

นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรในภาคการศึกษาสุดท้าย และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ต้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th ภายใต้หัวข้อ "ขอสำเร็จการศึกษา" โดยปฏิบัติ ดังนี้

  1. นิสิตตรวจสอบ "ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา หลักสูตรการศึกษา และแผนการศึกษา" โดยคลิก "ถูกต้อง หรือ ไม่ถูกต้อง" ให้ครบทุกข้อ ก่อนยืนยันการบันทึกข้อมูลขอสำเร็จการศึกษา หากมีรายการใดไม่ถูกต้อง หรือต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล โปรดติดต่อ สนท. เพื่อขอแก้ไข พร้อมแสดงหลักฐาน (ถ้ามี) เมื่อคณะประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาแล้ว จะขอแก้ไขอีกไม่ได้
  2. เมื่อนิสิตตรวจสอบข้อมูลตามที่ระบุในข้อ 1 เรียบร้อยแล้ว กด "บันทึก" เพื่อยืนยันข้อมูล ขอสำเร็จการศึกษา
  3. ติดตามผลที่เว็บไซต์ในหัวข้อ "สำเร็จการศึกษา" > "สอบถามข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา"
  4. นิสิตที่ทำการหลังกำหนดเวลาปฏิทินการศึกษา ต้องชำระค่าปรับตาม ประกาศ เรื่อง อัตราเงินเรียกเก็บประเภทอื่น ๆ สำหรับนิสิต พ.ศ. 2562 ข้อ 4 (4) ที่ สนท. หลังจากที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้นิสิตปฏิบัติตามข้อ 1-2

กรณีที่นิสิตไม่สำเร็จการศึกษาจะต้องแจ้งทะเบียนคณะที่นิสิตสังกัด เพื่อลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป

ขอสำเร็จการศึกษา