คู่มือนิสิต เกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิต (จท99)
    คู่มือนิสิตเกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิตนี้ เป็นเอกสารที่สำนักงานการทะเบียนและประมวลผลจัดทำขึ้นเพื่อให้นิสิตทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ได้ใช้เป็นแนวทางประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนของงานทะเบียนนิสิต ตั้งแต่แรกเข้ามาเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา เนื้อหาในคู่มือเล่มนี้ประกอบด้วยคำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ เอกสารที่ใช้ประกอบ ระยะเวลา และสถานที่ติดต่อ โดยนิสิตจะต้องติดตามตรวจสอบกำหนดการและสถานที่ติดต่อจากปฎิทินการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th เป็นประจำ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตในการดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิตได้อย่างถูกต้อง และทันกำหนดเวลา

    สำนักงานการทะเบียนและประมวลผลหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนิสิตตลอดระยะเวลาที่นิสิตศึกษาอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 1. ตัวย่อเอกสารงานทะเบียนนิสิตที่อ้างถึงใน จท99
 2. นิสิตใหม่ควรทราบ
 3. การลงทะเบียนแรกเข้า
 4. การกรอกเอกสารการลงทะเบียนแรกเข้า
 5. การลงทะเบียนเรียน
 6. ข้อควรทราบเกี่ยวกับ CR74
 7. การลงทะเบียนเรียนสาย
 8. การเพิ่มรายวิชา การลดรายวิชา และการเปลี่ยนตอนเรียน
 9. การลงทะเบียนเรียน โดยขอผลการศึกษาเป็น S/U หรือ V/W
 10. การชำระค่าเล่าเรียน
 11. อัตราค่าเล่าเรียน
 12. การขอคืนเงินค่าเล่าเรียน
 13. การถอนรายวิชา (W)
 14. การขอเก็บตัวสอบ
 15. การขอเลื่อนสอบ
 16. การรับทราบผลการศึกษารายบุคคล
 17. การเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล
 18. การเปลี่ยนสังกัดการศึกษา
 19. การโอนหน่วยกิตรายวิชาของนิสิตไปศึกษาต่างสถาบัน
 20. การลาพักการศึกษา
 21. การลาป่วย
 22. การขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัย
 23. การถูกสั่งพักการศึกษา
 24. การขอคืนสถานภาพการเป็นนิสิต
 25. การลาออก
 26. การขอสำเร็จการศึกษา
 27. การขอทำบัตรประจำตัวนิสิตฉบับใหม่
 28. การลงทะเบียนบัณฑิต
 29. การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา
 30. การบริการจัดส่งเอกสารสำคัญทางไปรษณีย์