สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา

เอกสารสำคัญทางการศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกให้ มีดังนี้

1. สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่
- จท23  (หนังสือรับรองความเป็นนิสิต) ฉบับภาษาไทย
- CR23 (หนังสือรับรองความเป็นนิสิต) ฉบับภาษาอังกฤษ
- จท24  (หนังสือรับรองความประพฤติ) ฉบับภาษาไทย (ระดับปริญญาบัณฑิต)
- CR24 (หนังสือรับรองความประพฤติ) ฉบับภาษาอังกฤษ (ระดับปริญญาบัณฑิต)
- จท25 (ใบประมวลผลการศึกษา หรือ TRANSCRIPT) ฉบับภาษาไทย

- CR25 (ใบประมวลผลการศึกษา หรือ TRANSCRIPT) ฉบับภาษาอังกฤษ

2. สำหรับผู้ที่เคยเป็นนิสิต
- จท25 (ใบประมวลผลการศึกษา หรือ TRANSCRIPT) ฉบับภาษาไทย (สำหรับผู้ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็นต้นไป)

- CR25 (ใบประมวลผลการศึกษา หรือ TRANSCRIPT) ฉบับภาษาอังกฤษ
- จท26 (หนังสือรับรองคุณวุฒิ) ฉบับภาษาไทย
- CR26 (หนังสือรับรองคุณวุฒิ) ฉบับภาษาอังกฤษ
- จท27 (หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา) ฉบับภาษาไทย (ฉบับรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)
- CR27 (หนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา) ฉบับภาษาอังกฤษ (ฉบับรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ)
- จท28 (ใบแทนปริญญาบัตร) ฉบับภาษาไทย
- CR29 (ใบแปลปริญญาบัตร) ฉบับภาษาอังกฤษ

ผู้ที่ต้องการขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ขอรับ จท42 หรือ จท42/1 (คำร้องขอใบรับรอง) ที่ สนท. หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ สนท.
หัวข้อแบบฟอร์มต่าง ๆ ของสำนักงานการทะเบียน

2. ยื่น จท42 หรือ จท42/1 พร้อมชำระค่าเอกสารสำคัญทางการศึกษา ที่ สนท.

3. รับเอกสารสำคัญทางการศึกษาที่ขอไว้ ที่ สนท.ได้ในวันทำการปกติ
ระหว่างเวลา 8.00-16.00 น.

 

การขอรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา

ผู้ที่ขอเอกสารไว้ให้มาติดต่อขอรับเอกสารด้วยตนเอง 

หลังจากยื่นคำร้องแล้วภายใน 30 นาที

หากไม่มารับเอกสารที่ขอไว้ภายใน 60 วันนับจากวันที่ออกให้

สำนักทะเบียนและประมวลผล จะยกเลิกคำร้องและเอกสารที่ขอไว้