การขาดสอบโดยเหตุอันพ้นวิสัย

นิสิตที่ขาดสอบประจำภาคการศึกษาเพราะเหตุอันพ้นวิสัย ให้ปฏิบัติดังนี้

1. นิสิตขอรับ จท41 (คำร้องทั่วไป) ที่ทะเบียนคณะ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ สทป.
หัวข้อแบบฟอร์มต่าง ๆ ของสำนักทะเบียนฯ

2. ยื่น จท41 พร้อมเอกสารประกอบเหตุผล ที่ทะเบียนคณะ

3. รับทราบผลการพิจารณา ที่ สทป.

ย้อนกลับ