การลาพักการศึกษา

         นิสิตที่มีความจำเป็นต้องลาพักการศึกษา ให้ศึกษาระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย ระบบการศึกษาสำหรับขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2540 ข้อ 14 หรือระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 ข้อ 22 และให้ปฏิบัติดังนี้

1. นิสิตขอรับ จท49 (คำร้องขอลาพักการศึกษา) ที่ทะเบียนคณะ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ สทป.
หัวข้อแบบฟอร์มต่าง ๆ ของสำนักทะเบียนฯ

2. ยื่น จท49 พร้อมหลักฐานประกอบเหตุผลการขอลาพักการศึกษา ที่ทะเบียนคณะ

3. รับทราบผลการพิจารณา ที่ สทป. และชำระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิต ภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ยกเว้นกรณีที่นิสิตได้ชำระค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษาที่ลาพักฯ นั้นไว้แล้ว

4. กรณีที่นิสิตได้ชำระค่าเล่าเรียนในภาคการศึกษาที่จะลาพักฯ ไว้ล่วงหน้า แต่ได้ยื่นคำร้องขอลาพักฯ ก่อนเปิดภาคเรียน 
นิสิตสามารถชำระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิต และทำคำร้องขอคืนเงินค่าเล่าเรียนที่ชำระไปล่วงหน้านั้นได้

          การลาพักการศึกษาเพราะป่วย นิสิตที่ป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานตามคำสั่งแพทย์เกินกว่าร้อยละ 20 ของเวลาเรียนทั้งหมด หรือเกินกว่า 3 สัปดาห์ โดยแนบหลักฐานใบรับรองแพทย์จากหน่วยอนามัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือสถานพยาบาลของทางราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง และดำเนินการตามช่วงเวลา ดังนี้

- ภายในสัปดาห์ที่ 12 ของทุกภาคการศึกษา  (ระบบตรีภาค)

- ภายในสัปดาห์ที่ 13 ของภาคการศึกษาต้น  (ระบบทวิภาค/ระบบทวิภาค-นานาชาติ)

- ภายในสัปดาห์ที่ 14 ของภาคการศึกษาปลาย (ระบบทวิภาค/ระบบทวิภาค-นานาชาติ)

       การลาพักการศึกษาเพราะมีความจำเป็นส่วนตัว นิสิตต้องศึกษามาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา    และมีผลการศึกษาแต้มเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 (ปริญญาบัณฑิต) หรือ 3.00 (บัณฑิตศึกษา) โดยต้องดำเนินการก่อนสัปดาห์ของการสอบประจำภาค

นิสิตที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน และต้องการลาพักการศึกษา

ต้องยื่นขอลาพักฯ และชำระค่ารักษาสถานภาพฯ 

ภายในสองสัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษา

 

ย้อนกลับ