Home Action

ภารกิจหลัก

          สํานักงานการทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิต โดยมีภารกิจหลัก ดังนี้
  • การดําเนินการด้านนิสิตใหม่
  • การดําเนินการด้านนิสิตปัจจุบัน
  • การดําเนินการด้านตารางสอนตารางสอบ
  • การดําเนินการด้านผู้สำเร็จการศึกษา
  • การบริการข้อมูลทะเบียนนิสิตและสารสนเทศ
  • การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย