สำนักทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


การขอทำบัตรประจำตัวนิสิตฉบับใหม่

กรณีที่นิสิตต้องการบัตรประจำตัวนิสิตฉบับใหม่ ให้ปฏิบัติดังนี้

1. นิสิตขอรับ จท50 (คำร้องขอทำบัตรประจำตัวนิสิต) ที่ สทป. หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ สทป.
หัวข้อแบบฟอร์มต่าง ๆ ของสำนักทะเบียนฯ


2. ยื่น จท50 พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 200 บาท ที่ สทป.

3. รับบัตรประจำตัวนิสิต ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย