กำหนดการสำหรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560

ระบบทวิภาค (ภาคการศึกษาปลาย)

ระบบตรีภาค (ภาคการศึกษาที่ 2)