Home Action

นิสิตใหม่

ระดับปริญญาตรี / ระดับบัณฑิตศึกษา

คู่มือต่างๆ

คู่มือนิสิตเกี่ยวกับงานทะเบียนนิสิต ปีการศึกษา 2564 (จท99)

คู่มือการลงทะเบียนเรียน

คู่มือการแสดงความจำนงขอถอนรายวิชาสำหรับนิสิต

คู่มือขั้นตอนการโอนหน่วยกิตรายวิชาชั้นปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

คู่มือการอัพโหลดเอกสารลงทะเบียนแรกเข้าสำหรับนิสิตใหม่

คู่มือบันทึก/สอบถามข้อมูลนิสิตใหม่

คู่มือบันทึกแบบสำรวจข้อมูลนิสิตใหม่ (จท19)

คู่มือขั้นตอนการพิมพ์ใบเสร็จการชำระค่าเล่าเรียน

ลงทะเบียนเรียน อัพโหลดเอกสารลงทะเบียนแรกเข้านิสิตใหม่