รายชื่อนิสิตที่ต้องบันทึกข้อมูล จท19 และ จท20

รายชื่อนิสิตที่ต้องบันทึกข้อมูลใน "แบบสำรวจข้อมูลนิสิตใหม่" (จท 19)

ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา

รายชื่อนิสิตที่ต้องบันทึกข้อมูลใน "แบบบันทึกข้อมูลนิสิตใหม่" (จท 20)

ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา