Home Action

โครงสร้างการบริหารงาน

ผู้อำนวยการสำนักงานการทะเบียน
รองศาสตราจารย์ ดร.มานะ ศรียุทธศักดิ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานการทะเบียน
รองศาสตราจารย์ ดร.เกริก ภิรมย์โสภา

รองผู้อำนวยการสำนักงานการทะเบียน
นางอรนารถ จันทร์ศุภฤกษ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานการทะเบียน
นางภัทศุตะนันท์ อ่ำเกตุ

ฝ่ายทะเบียนนิสิต
นายสุเมธ สุขศรี (ผู้อำนวยการฝ่าย)
นางรุ่งรวี แลตรง (หัวหน้ากลุ่มภารกิจระเบียนประวัติ)
นางปภาดา เอมเปรมศิลป์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจเอกสารสำคัญ)
นางรัตนาพร อาจกมล (หัวหน้ากลุ่มภารกิจรับเข้าศึกษา)
นางสาวสุมิตรา ศักดิ์สิทธิ์วิวัฒนะ
นางสาวสุรีย์รัตน์ อรุณฤกษ์ดีกุล
นางกุลธิดา ฟักประไพ
นางสาววิภารัตน์ บุญเกิดมา
นางสาวกุลธิดา สุวรรณเลิศ
นางพรทิพย์ วรรณสกุล
นางสาวณัชชา นวกิจถาวรกุล
นางสาวปรียาภรณ์ เดชอรัญ
นางสาวกนกธาดา จึงสวัสดิ์
นางสาวเต็มศิริ บัวหลวง
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
นางปราณีต ตันมณี (ผู้อำนวยการฝ่าย)
นายเสน่ห์ มังกรวงศ์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจระเบียนการศึกษา)
นางสาววิชุดา ดวงภาค (หัวหน้ากลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน)
นางวิไลรัตน์ ปิยพงศ์พัชร (หัวหน้ากลุ่มภารกิจตารางสอนตารางสอบ)
นางสาวศศิธร แจ่มประทีป
นางธนาทรัพย์ เชื้อมั่นคง
นางสาวขวัญสินี ขวัญเยื้องพันธุ์
นางสาวนิธินันท์ พุทธวิริยากร
นางสาวสุนิตย์ ไทธานี
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายชูศักดิ์ คงมณี (ผู้อำนวยการฝ่าย)
นายธงชัย สุภานิชย์
นางสาวนงลักษณ์ ธรรมโกศล
นายกิตติพงษ์ คำเคน
นายทรงพล สามกษัตริย์
นางสาวสิวะพร ก๊วยสมบูรณ์
ฝ่ายบริหาร
นางปิยพร พรหมรัศมี (รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่าย)
นางพิชญา กอหะสุวรรณ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป)
นางวนิดา ชัยกิมานนท์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจการเงิน)
นางสาวรจรินทร์ วงศ์อิน
นางวัชรา สรรพวัฒน์
นางสาวบุษบา ชื่นจิตต์
นางสาววรัญรัตน์ ดุลยพันธ์
นางสาวสุดารัตน์ ตีระรัตน์
นายณัฐวัฒน์ ทองคำเภา