การชำระค่าเล่าเรียน
 

นิสิตใหม่

     นิสิตใหม่ที่เริ่มเข้าศึกษาเป็นภาคการศึกษาแรก หลังจากที่นิสิตใหม่แสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว เมื่อถึงกำหนดเวลาชำระเงินตามที่ สทป. กำหนด ขอให้นิสิตใหม่สอบถามผลการแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนผ่าน http://www.reg.chula.ac.th หัวข้อ ข้อมูลส่วนบุคคล รายการผลการแสดงความจำนงฯ (CR74&CR8)  ถ้ามีจำนวนเงินค่าเล่าเรียนที่ต้องชำระให้ click พิมพ์ใบแจ้งรายการค่าเล่าเรียน (CR8) และนำไปชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวิธีที่ 1-3 อนึ่ง การชำระค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาถัดไป อ่านคำแนะนำของนิสิตปัจจุบัน (รุ่นปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป)

นิสิตปัจจุบัน
(รุ่นปีการศึกษา 2548 เป็นต้นไป)


     นิสิตที่แสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนปกติทางอินเทอร์เน็ตครบทุกขั้นตอนแล้ว เมื่อถึงกำหนดเวลาชำระเงินค่าเล่าเรียนตามปฏิทินการศึกษา ขอให้นิสิตสอบถามผลการแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียน ผ่าน http://www.reg.chula.ac.th ในหัวข้อ ข้อมูลส่วนบุคคล รายการผลการแสดงความจำนงฯ (CR74&CR8) และปฏิบัติดังนี้
      1. ถ้ามีรายวิชาที่ลงได้และปรากฏเงินค่าเล่าเรียนที่ต้องชำระ พร้อมเลขที่บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชีเงินฝากของนิสิตซึ่งได้เปิดบัญชีไว้ในภาคการศึกษาแรก ให้นิสิตนำเงินฝากเข้าในบัญชีดังกล่าวภายในเวลาที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษา สทป. จะทำการส่งข้อมูลของนิสิตให้ธนาคารฯ ทำการหักบัญชีเงินฝากของนิสิตวันละ 1 ครั้ง (เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป) นิสิตรายใดยังไม่ได้นำเงินฝากเข้าบัญชีได้ทันรอบการหักอัตโนมัติ ระบบจะส่งไปหักในวันถัดไปภายในช่วงวันที่กำหนด หากหน้าจอ CR74&CR8 ยังไม่ปรากฎเลขที่บัญชีเงินฝากของนิสิต แสดงว่ายังไม่สามารถใช้วิธีหักบัญชีเงินฝากในขณะนั้นได้ แต่จะปรากฎข้อความให้นิสิตพิมพ์ใบแจ้งค่าธรรมเนียม (CR8) ให้นิสิต click พิมพ์ CR8 และนำไปชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารภายในกำหนดเวลาแทน

     2. นิสิตสอบถามผลการชำระเงินค่าเล่าเรียนได้จากเว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th หัวข้อ สอบถามข้อมูลส่วนบุคคล รายการ ผลการชำระค่าเล่าเรียน ในวันถัดไปหลังจากธนาคารฯ หักบัญชีเงินฝากแล้ว ตามกำหนดเวลาการชำระเงินตามปฏิทินการศึกษา

     3. นิสิตจะได้รับใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนประมาณสัปดาห์ที่ 3 หลังจากเปิดภาคการศึกษาต้นและปลาย
และประมาณสัปดาห์ที่ 2 หลังจากเปิดภาคฤดูร้อนแล้ว โดยติดต่อขอรับได้ที่ทะเบียนคณะที่นิสิตสังกัด

     4. ในกรณีที่นิสิตไม่ต้องการใช้วิธีหักบัญชีอัตโนมัติ สามารถ click เปลี่ยนวิธีการชำระค่าเล่าเรียนเป็นพิมพ์ใบแจ้งค่าเล่าเรียน (CR8) ได้จากหน้าจอสอบถามผลการแสดงความจำนงฯ (CR74&CR8) และนิสิตต้องพิมพ์ CR8 นำไปชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารด้วยเงินสดภายในเวลาที่กำหนด อนึ่ง การ click เปลี่ยนวิธีฯ จะมีผลให้ระงับการส่งหักบัญชีทันทีทั้งในภาคการศึกษาปัจจุบันและภาคฯ ถัดไป หากนิสิตต้องการเปลี่ยนกลับไปใช้วิธีหักบัญชีอัตโนมัติ นิสิตต้องเขียนคำร้องทั่วไป (จท41) ยื่นที่ สทป. เพื่อให้ดำเนินการในภาคฯ ถัดไป

     5. นิสิตปริญญาตรีที่ต้องการสำเนาประกาศจุฬาฯ เรื่อง อัตราค่าเล่าเรียนฯ เพื่อประกอบการเบิกจากส่วนราชการต่าง ๆ สามารถ download ได้จากหัวข้อ ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายการ ระเบียบ/ประกาศจุฬาฯ

นิสิตต้องชำระค่าเล่าเรียนภายในเวลาที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษา
มิฉะนั้น จะถูกยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน และนิสิตต้องลงทะเบียนเรียนสาย
และชำระค่าเล่าเรียนพร้อมค่าปรับตามประกาศจุฬาฯ


นิสิตปัจจุบัน (รุ่นที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2542-2547)

           นิสิตที่แสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตครบทุกขั้นตอนแล้ว เมื่อถึงกำหนดเวลาของการชำระเงินค่าเล่าเรียนตามปฏิทินการศึกษา
ขอให้นิสิตสอบถามผลการแสดงความจำนงขอลงทะเบียนเรียน ผ่าน http://www.reg.chula.ac.th ในหัวข้อ ข้อมูลส่วนบุคคล รายการผลการแสดงความจำนงฯ (CR74&CR8) และปฏิบัติดังนี้

     1. ถ้ามีรายวิชาที่ลงได้และปรากฏจำนวนเงินค่าเล่าเรียนที่ต้องชำระ นิสิตต้องพิมพ์ใบแจ้งรายการค่าเล่าเรียน (CR8) และนำไปชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
โดยเลือกวิธีชำระเงินได้ตามวิธีที่ 1 - 5 ภายในเวลาที่กำหนด
       วิธีที่ 1  ชำระด้วยเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารฯ (SCB Bill Payment)
       วิธีที่ 2  ชำระผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ ของธนาคารฯ (CDM)
       วิธีที่ 3  ชำระผ่านเครื่องบริการเงินด่วน ATM ของธนาคารฯ (SCB Easy ATM)
       วิธีที่ 4  ชำระด้วยบริการ SCB Easy NET ของธนาคารฯ
       วิธีที่ 5  ชำระผ่านโทรศัพท์ (SCB Easy Phone) 
       (อ่านคำแนะนำรายละเอียดปฏิบัติแต่ละวิธีได้ที่หัวข้อ วิธีการชำระเงินผ่านธนาคาร)

     2. นิสิตสอบถามผลการชำระเงินค่าเล่าเรียนได้ในวันเปิดภาคเรียนจากเว็บไซต์ http://www.reg.chula.ac.th หัวข้อ สอบถามข้อมูลส่วนบุคคล รายการ ผลการชำระค่าเล่าเรียน

     3. นิสิตจะได้รับใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน ประมาณสัปดาห์ที่ 3 หลังจากเปิดภาคการศึกษาต้นและปลาย
และประมาณสัปดาห์ที่ 2 หลังจากเปิดภาคฤดูร้อนแล้ว โดยติดต่อขอรับได้ที่ทะเบียนคณะที่นิสิตสังกัด

     4. นิสิตปริญญาตรีที่ต้องการสำเนาประกาศจุฬาฯ เรื่อง อัตราค่าเล่าเรียนฯ เพื่อประกอบการเบิกจากส่วนราชการต่าง ๆ สามารถ download ได้จากหัวข้อ ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายการ ระเบียบ/ประกาศจุฬาฯ

 

นิสิตต้องชำระค่าเล่าเรียนภายในเวลาที่กำหนดตามปฏิทินการศึกษา
มิฉะนั้น จะถูกยกเลิกผลการลงทะเบียนเรียน และนิสิตต้องลงทะเบียนเรียนสาย
และชำระค่าเล่าเรียนพร้อมค่าปรับตามประกาศจุฬาฯ


การชำระค่าเล่าเรียนในการลงทะเบียนเรียนสาย


     การชำระเงินค่าเล่าเรียนกรณีที่นิสิตลงทะเบียนเรียนสาย นิสิตต้องทำการบันทึกรายวิชาที่จะลงทะเบียนเรียนสายผ่านทางอินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นจึงจะสามารถชำระเงินค่าเล่าเรียนพร้อมค่าปรับที่ฝ่ายการคลังของมหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 5 ชั้น 3 โดยชำระเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ (กรณีที่ซื้อจากสาขาต่างจังหวัด) สั่งจ่ายในนาม "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" พร้อมรับใบเสร็จรับเงินในวันเดียวกัน
      อนึ่ง ในช่วง 2 สัปดาห์แรกของการลงทะเบียนเรียนสาย (เฉพาะระบบทวิภาค)  ฝ่ายการคลังและธนาคารจะบริการรับชำระเงินที่สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล บริเวณชั้น 2 อาคารจามจุรี 5

กำหนดเวลารับชำระเงินของฝ่ายการคลัง
ช่วงเช้า 08.30 - 12.00 น.
ช่วงบ่าย 13.00 - 15.00 น.


*** การชำระค่าเล่าเรียนในการลงทะเบียนเรียนสายไม่ได้ใช้วิธีหักบัญชีเงินฝากธนาคาร ***วิธีการชำระเงินผ่านธนาคาร

วิธีที่ 1. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา ทั่วประเทศ (SCB Bill Payment)
     นำใบแจ้งรายการค่าเล่าเรียน (CR8) ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
ทุกสาขา ทั่วประเทศ ภายในวันที่กำหนดใน CR8 และตามเวลาทำการของธนาคาร โดยธนาคารจะประทับตราการรับชำระเงิน และคืนเอกสารส่วนของนิสิตเพื่อไว้เป็นหลักฐานการชำระเงิน ทั้งนี้นิสิตต้องชำระเป็นเงินสดเท่านั้น

วิธีที่ 2. ชำระผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (CDM) ของธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ 

1.

กด "START"

2.

กดเลือกภาษา

3.

กดเลือกใช้บริการ ประเภทการชำระค่าสินค้าและบริการ

4.

กดเลือกบัญชีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่จะโอนเข้า (045-3-03700-4)

5.

ใส่เลขประจำตัวนิสิต (Customer Number)

6.

่ใส่หมายเลขอ้างอิง (Reference Number)

7.

ใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระ

8.

ใส่เงินสดที่ช่องรับธนบัตร ครั้งละไม่เกิน 30 ฉบับ

9.

ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนกดปุ่มยืนยันรายการ

10.

รับใบบันทึกรายการ และเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระเงินของนิสิต

หมายเหตุ

 1.

การระบุตัวเลขตามข้อ 4-7 ให้ระบุตามใบแจ้งรายการค่าเล่าเรียน (CR8)

 2.

กรณีชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ

สามารถรับชำระเป็นธนบัตรได้เพียง 4 ชนิด คือ ธนบัตรชนิด 20 บาท, 

ชนิด 100 บาท, ชนิด 500 บาท และธนบัตรชนิด 1,000 บาท เท่านั้น 

(ยกเว้นเหรียญ)

 3.

กรณีชำระเงินเกินกว่ายอดการชำระตาม สามารถทอนเงินส่วนเกินได้

โดยการโอนเงินเข้าบัญชีอื่น ๆ ได้ แต่จะต้องมีบัญชีออมทรัพย์

หรือบัญชีเดินสะพัดของธนาคารไทยพาณิชย์ เท่านั้น

วิธีที่ 3. ชำระผ่านเครื่องบริการเงินด่วน ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Easy ATM) 

1.

สอดบัตร ATM พร้อมป้อนรหัส ATM ทั้ง 4 หลัก

2.

เลือกรายการอื่น ๆ

3.

เลือกรายการ "ชำระค่าสินค้าและบริการ"

4.

เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการใช้ชำระค่าเล่าเรียน

5.

ใส่เลขที่บัญชีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย " 045-3-03700-4 " และเลือก "ถูกต้อง"

6.

ใส่จำนวนเงินที่ต้องการชำระ และเลือก "ถูกต้อง"

7.

ใส่เลขประจำตัวนิสิต (Customer Number) และเลือก "ถูกต้อง"

8.

ใส่หมายเลขอ้างอิง (Reference Number) และเลือก "ถูกต้อง"

9.

รับบัตร ATM และ Slip จากเครื่อง ATM และเก็บไว้เป็นหลักฐานการชำระเงินของนิสิต

หมายเห

การระบุตัวเลขตามข้อ 5-8 ให้ระบุตามใบแจ้งรายการค่าเล่าเรียน (CR8)

วิธีที่ 4. ชำระผ่าน SCB Easy NET ชำระโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์

1.

สมัครใช้บริการ SCB EASY NET กับธนาคารไทยพาณิชย์

โดยไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใดๆ

2.

เข้าสู่ระบบ www.scbeasy.com แล้วใส่ Login Name และ Password 

(ตามที่ธนาคารกำหนดมาให้)

3.

เข้าระบบ Payment เลือก Add Biller เพื่อเลือกประเภทของบัญชี

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะโอนเข้า แล้วกด NEXT

4.

เลือกบัญชีที่จะโอนออก (From Acc No) แล้วใส่จำนวนเงินที่จะโอนชำระ

5.

พิมพ์ชื่อ-นามสกุล ของนิสิตพร้อมใส่เลขประจำตัวนิสิต (Customer Number)

6.

ใส่หมายเลขอ้างอิง (Reference Number) แล้วกด NEXT

7.

จอภาพจะแสดงผลรายละเอียดการโอนเพื่อยืนยันความถูกต้อง ให้กด SUBMIT 

เป็นการทำรายการเสร็จสมบูรณ์ หลังจากนั้นนิสิตสามารถตรวจสอบผลได้จาก

INQUIRY & CANCEL

8.

สั่งพิมพ์หลักฐานการชำระเงินได้จากระบบเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงการชำระเงิน

หมายเห

การระบุตัวเลขจำนวนเงิน เลขประจำตัวนิสิต และหมายเลขอ้างอิง ตามข้อ 4-6

ให้ระบุตามใบแจ้งรายการค่าเล่าเรียน (CR8)

วิธีที่ 5. ชำระผ่านโทรศัพท์ (SCB Easy Phone)

1.

กดหมายเลขโทรศัพท์ 1561 หรือ 0-2960-5888 
(กดตามด้วยหมายเลข 0 เป็นภาษาอังกฤษ)

2.

กด 2 เข้าสู่บริการ ATM PHONE แล้วกดเลขที่บัญชี 10 หลัก 
ตามด้วยเครื่องหมาย #

3.

กดรหัส ATM 4 หลัก ตามด้วยหมายเลข 2  

เพื่อเข้าสู่บริการชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)

4.

กดหมายเลขบัญชีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่จะโอนเข้า
(045-3-03700-4)

5.

กดเลขประจำตัวนิสิต (Customer Number) แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #

6.

กดหมายเลข Reference Number แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #

7.

กดจำนวนเงินที่จะโอนชำระ แล้วตามด้วยเครื่องหมาย #

(ถ้าไม่มีหลักสตางค์ต้องกดเลข 00 ต่อท้ายด้วย เช่น จำนวน 7,500 บาท
ต้องกด 750000#)

8.

หลังจากนั้นจะมีเสียง CONFIRM ให้กดปุ่มดังนี้

กด 1 เพื่อยืนยัน  กด 0 เพื่อยกเลิก  และกด 9 เพื่อฟังซ้ำ

หมายเหตุ

หากต้องการหลักฐานการทำรายการโอนชำระเงิน

1. การระบุตัวเลขตามข้อ 5-7 ให้ระบุตามใบแจ้งรายการค่าเล่าเรียน (CR8)

2. กรณีทำรายการผ่านเครื่องโทรสาร (FAX) สามารถรับหลักฐานผ่านเครื่อง Fax ได้ทันที

3. กรณีทำรายการผ่านเครื่องโทรศัพท์ธรรมดา สามารถรับหลักฐานได้ที่

    ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย

 


หมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อ 

  บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
ตรงข้ามประตูคณะรัฐศาสตร์
ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทม. 10330
โทร. 0-2254-1556-7, 0-2253-8416

  ฝ่ายบริหาร สำนักงานการทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 5 ชั้น 2  ถนนพญาไท (ข้างคณะครุศาสตร์)
โทร. 0-2218-0004-5, 0-2218-0022

  ฝ่ายการคลัง สำนักบริหารแผนและการคลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 5 ชั้น 3 ถนนพญาไท (ข้างคณะครุศาสตร์)
โทร. 0-2218-0068-9

 

นิสิตที่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวนิสิตเป็นบัตร ATM 
ธนาคารยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเฉพาะปีแรกที่เข้าศึกษา
แต่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมรายปีตามระเบียบธนาคารในปีถัดไป

หากนิสิตที่ไม่ประสงค์จะใช้บัตรประจำตัวนิสิตเป็นบัตร ATM
โปรดติดต่อธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสภากาชาดไทย
เพื่อยกเลิกการใช้บริการ ATM โดยด่วน
มิฉะนั้น ธนาคารฯ จะเก็บค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไป ตามระเบียบธนาคาร
ทั้งนี้นิสิตยังสามารถใช้บัตรดังกล่าวเป็นบัตรประจำตัวนิสิต
และใช้บริการห้องสมุดได้ตามปกติ