Home Action

Faculty and Staff

อาจารย์และบุคลากรควรทราบ

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

คำแนะนำการส่งเกรดออนไลน์

FAQ เรื่องเกรดออนไลน์

ขั้นตอนการตรวจสอบและพิมพ์รายงานรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน

ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศจุฬาฯ

แนวปฏิบัติในการบันทึกข้อมูลตารางสอนระบบใหม่

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบซ้ำซ้อน

แนวปฏิบัติตามคำจำกัดความของเงื่อนไขรายวิชา

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสอบปลายภาค

ทะเบียนกลุ่มรายวิชา

ทะเบียนกลุ่มรายวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ระบบทวิภาค

ทะเบียนกลุ่มรายวิชา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561 ระบบทวิภาค-นานาชาติ

ทะเบียนกลุ่มรายวิชา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ระบบทวิภาค

ทะเบียนกลุ่มรายวิชา ภาคการศึกษาที่2 ปีการศึกษา 2561 ระบบตรีภาค

ทะเบียนกลุ่มรายวิชา ภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2561 ระบบตรีภาค