Home Action

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาข้อมูล
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า(UPS) [1.ดาวน์โหลด]
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการบำรุงรักษาระบบ Intrusion Prevention System(IPS) McAfee และ Load BalanceCitrix NetScaler [1.ดาวน์โหลด]
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [1.ดาวน์โหลด]
 • เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [1.ดาวน์โหลด]
 • เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [1.ดาวน์โหลด]
 • เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [1.ดาวน์โหลด]
ประกาศเชิญชวนทั่วไป
 • ประกาศจัดจ้างเหมาบริการทั่วไป (ทำความสะอาด) [1.ดาวน์โหลด] 25/12/63
 • ประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบ Intrusion Prevention System(IPS)McAfee และ Load BalanceCitrix NetScaler ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [1.ดาวน์โหลด] 12/11/63
 • ประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า(UPS) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [1.ดาวน์โหลด] [2.ดาวน์โหลด] 11/11/63
 • ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาซอร์ฟแวร์ระบบงานทะเบียนนิสิต ระยะที่ 1 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [1.ดาวน์โหลด] [2.ดาวน์โหลด] 22/09/63
 • ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ IPS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [1.ดาวน์โหลด]
 • ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบเครื่องแม่ข่าย พร้อมระบบสำรองข้อมูล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [1.ดาวน์โหลด]
 • ประกวดราคาจ้างจัดจ้างทำปกปริญญาบัตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [1.ดาวน์โหลด]
 • ประกวดราคาจ้างการจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ระบบงานและฐานข้อมูลทะเบียนนิสิต [1.ดาวน์โหลด]
 • ประกวดราคาจ้างการจ้างบำรุงรักษาระบบสำรองและกู้ฟื้นระบบความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จัดสมดุลเพื่อการกระจายสัญญาณเว็บไซต์ [1.ดาวน์โหลด]
(ร่าง) TOR
 • (ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานทะเบียนนิสิต ระยะที่ 1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [1.ดาวน์โหลด] [2.ดาวน์โหลด] 27/08/63
 • เอกสารประกวดราคาจ้าง การจ้างบำรุงรักษาระบบ Intrusion Prevention System (IPS) McAfee และ Load Balance Citrix NetScaler ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [1.ดาวน์โหลด]
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย (Switch Cisco) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [1.ดาวน์โหลด] 22/01/64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า(UPS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [1.ดาวน์โหลด] 02/12/63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการพัฒนาระบบอัพโหลดรูปนิสิตและเอกสารลงทะเบียนแรกเข้านิสิตใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [1.ดาวน์โหลด] 03/11/63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [1.ดาวน์โหลด] 04/11/63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารื้อถอน เคลื่อนย้าย และการติดตั้งระบบ UPS โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [1.ดาวน์โหลด] 25/08/63
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างบำรุงรักษาระบบ QRCODE และตรวจสอบเอกสารสำคัญทางการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [1.ดาวน์โหลด] 28/02/63
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อ TONER HP CF226A จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [1.ดาวน์โหลด] 28/02/63
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ซองน้ำตาลกันกระแทก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [1.ดาวน์โหลด] 27/02/63
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [1.ดาวน์โหลด] 14/02/63
 • ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์เอกสาร จท42 คำร้องขอใบรับรอง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [1.ดาวน์โหลด] 12/02/63
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา
 • ข้อมูลสาระสำคัญการจ้าง จ้างงานการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [1.ดาวน์โหลด] 17/12/62
 • ข้อมูลสาระสำคัญ ประกวดราคาจ้าง การจ้างบำรุงรักษาระบบ Intrusion Prevention System (IPS) McAfee และ Load Balance Citrix NetScaler ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [1.ดาวน์โหลด] 13/11/62
 • ข้อมูลสาระสำคัญ ประกาศสาระสำคัญการจ้าง จ้างเหมาบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [1.ดาวน์โหลด] 17/10/62
 • ข้อมูลสาระสำคัญ ประกาศสาระสำคัญการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบเครื่องแม่ข่าย พร้อมระบบสำรองข้อมูล ด้วยวิธีการประกวดราคา e-bidding [1.ดาวน์โหลด] 17/10/62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย 2562 [1.ดาวน์โหลด]
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค 2562 [1.ดาวน์โหลด]
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย 2562 [1.ดาวน์โหลด]
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค 2562 [1.ดาวน์โหลด]
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย 2562 [1.ดาวน์โหลด]
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ 2562 [1.ดาวน์โหลด]
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค 2562 [1.ดาวน์โหลด]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย 62 ถึงเดือน มิ.ย 62 [1.ดาวน์โหลด]
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค 62 ถึงเดือน มี.ค 62 [1.ดาวน์โหลด]
 • ข้อมูลเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาทประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 [1.ดาวน์โหลด]
 • ข้อมูลเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3 [1.ดาวน์โหลด]
 • ข้อมูลเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2 [1.ดาวน์โหลด]