Home Action

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ค้นหาข้อมูล
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในสำนักงาน และระบบป้องกันการบุกรุกระบบเครือข่าย [1.ดาวน์โหลด] 14/10/64
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการบำรุงรักษา UPS & Log System [1.ดาวน์โหลด] 07/09/64
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการบำรุงรักษา Load balance Citrix NetScaler & Firewall [1.ดาวน์โหลด] 01/09/64
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการจัดจ้างทำปกปริญาบัตร [1.ดาวน์โหลด]
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า(UPS) [1.ดาวน์โหลด]
 • เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการบำรุงรักษาระบบ Intrusion Prevention System(IPS) McAfee และ Load BalanceCitrix NetScaler [1.ดาวน์โหลด]
 • เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [1.ดาวน์โหลด]
 • เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [1.ดาวน์โหลด]
 • เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [1.ดาวน์โหลด]
 • เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [1.ดาวน์โหลด]
ประกาศเชิญชวนทั่วไป
 • ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์(Log System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [1.ดาวน์โหลด] 29/09/64
 • ประกวดราคาจ้างจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัย ระบบเครือข่าย(Firewall) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin [1.ดาวน์โหลด] 29/09/64
 • ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า(UPS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [1.ดาวน์โหลด] 29/09/64
 • จ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Load Balance : Citrix NetScaler [1.ดาวน์โหลด] 29/09/64
 • ประกวดราคาจ้างจัดจ้างทำปกปริญญาบัตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [1.ดาวน์โหลด] [2.ดาวน์โหลด] 27/05/64
 • ประกาศจัดจ้างเหมาบริการทั่วไป (ทำความสะอาด) [1.ดาวน์โหลด] 25/12/63
 • ประกวดราคาจ้างการบำรุงรักษาระบบ Intrusion Prevention System(IPS)McAfee และ Load BalanceCitrix NetScaler ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [1.ดาวน์โหลด] 12/11/63
 • ประกวดราคาจ้างค่าบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้า(UPS) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [1.ดาวน์โหลด] [2.ดาวน์โหลด] 11/11/63
(ร่าง) TOR
 • (ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบงานทะเบียนนิสิต ระยะที่ 1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [1.ดาวน์โหลด] [2.ดาวน์โหลด] 27/08/63
 • เอกสารประกวดราคาจ้าง การจ้างบำรุงรักษาระบบ Intrusion Prevention System (IPS) McAfee และ Load Balance Citrix NetScaler ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [1.ดาวน์โหลด]
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ดาวน์โหลด] 12/01/65
 • จ้างจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานสำนักงานการทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ดาวน์โหลด] 30/11/64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบ Load Balance : Citrix NetScaler [ดาวน์โหลด] 03/11/64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดจ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย(Firewall) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [1.ดาวน์โหลด] 03/11/64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเหรียญรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [1.ดาวน์โหลด] 16/08/64
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดจ้างทำปกปริญญาบัตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ดาวน์โหลด] 22/06/64
ประกาศสาระสำคัญในสัญญา
 • ข้อมูลสาระสำคัญการจ้าง จ้างงานการพัฒนาแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [1.ดาวน์โหลด] 17/12/62
 • ข้อมูลสาระสำคัญ ประกวดราคาจ้าง การจ้างบำรุงรักษาระบบ Intrusion Prevention System (IPS) McAfee และ Load Balance Citrix NetScaler ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [1.ดาวน์โหลด] 13/11/62
 • ข้อมูลสาระสำคัญ ประกาศสาระสำคัญการจ้าง จ้างเหมาบริการทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [1.ดาวน์โหลด] 17/10/62
 • ข้อมูลสาระสำคัญ ประกาศสาระสำคัญการประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบเครื่องแม่ข่าย พร้อมระบบสำรองข้อมูล ด้วยวิธีการประกวดราคา e-bidding [1.ดาวน์โหลด] 17/10/62
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแบบรายเดือน
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ย 2562 [1.ดาวน์โหลด]
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค 2562 [1.ดาวน์โหลด]
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิ.ย 2562 [1.ดาวน์โหลด]
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค 2562 [1.ดาวน์โหลด]
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เม.ย 2562 [1.ดาวน์โหลด]
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.พ 2562 [1.ดาวน์โหลด]
 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ม.ค 2562 [1.ดาวน์โหลด]
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เม.ย 62 ถึงเดือน มิ.ย 62 [1.ดาวน์โหลด]
 • ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ 2 เดือน ม.ค 62 ถึงเดือน มี.ค 62 [1.ดาวน์โหลด]
 • ข้อมูลเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาทประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 [1.ดาวน์โหลด]
 • ข้อมูลเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3 [1.ดาวน์โหลด]
 • ข้อมูลเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2 [1.ดาวน์โหลด]