Home Action

การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ของผู้สำเร็จการศึกษา

นิสิตที่มีรายชื่อประกาศสำเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ติดต่อขอรับเอกสาร ดังนี้

  1. ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ
  2. หนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 2 ฉบับ
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่รับเอกสารได้
(ตั้งแต่วันที่)
24 มกราคม 2562 5 กุมภาพันธ์ 2562
27 ธันวาคม 2561 4 มกราคม 2562
29 พฤศจิกายน 2561 6 ธันวาคม 2561
25 ตุลาคม 2561 2 พฤศจิกายน 2561

  • หากไม่มาติดต่อรับเอกสาร ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สำนักงานการทะเบียน จะยกเลิกเอกสารดังกล่าวทั้งหมด
  • กรณีที่มารับด้วยตนเองไม่ได้ สามารถปฏิบัติ ได้ดังนี้