Home Action

การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ของผู้สำเร็จการศึกษา

นิสิตที่มีรายชื่อประกาศสำเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ติดต่อขอรับเอกสาร ดังนี้

  1. ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ
  2. หนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 2 ฉบับ

  • หากไม่มาติดต่อรับเอกสาร ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สำนักงานการทะเบียน จะยกเลิกเอกสารดังกล่าวทั้งหมด
  • กรณีที่มารับด้วยตนเองไม่ได้ สามารถปฏิบัติ ได้ดังนี้

วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่รับเอกสารได้
(ตั้งแต่วันที่)
25 มีนาคม 2564 2 เมษายน 2564
25 กุมภาพันธ์ 2564 5 มีนาคม 2564
28 มกราคม 2564 4 กุมภาพันธ์ 2564
24 ธันวาคม 2563 4 มกราคม 2564