Home Action

การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ของผู้สำเร็จการศึกษา

นิสิตที่มีรายชื่อประกาศสำเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ติดต่อขอรับเอกสาร ดังนี้

  1. ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ
  2. หนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 2 ฉบับ
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่รับเอกสารได้
(ตั้งแต่วันที่)
27 กุมภาพันธ์ 2563 5 มีนาคม 2563
30 มกราคม 2563 6 กุมภาพันธ์ 2563
19 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562
28 พฤศจิกายน 2562 6 ธันวาคม 2562

  • หากไม่มาติดต่อรับเอกสาร ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สำนักงานการทะเบียน จะยกเลิกเอกสารดังกล่าวทั้งหมด
  • กรณีที่มารับด้วยตนเองไม่ได้ สามารถปฏิบัติ ได้ดังนี้