Home Action

การรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ของผู้สำเร็จการศึกษา

นิสิตที่มีรายชื่อประกาศสำเร็จการศึกษา เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติสำเร็จการศึกษาแล้ว ให้ติดต่อขอรับเอกสาร ดังนี้

  1. ใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 2 ฉบับ
  2. หนังสือรับรองคุณวุฒิ จำนวน 2 ฉบับ
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ วันที่รับเอกสารได้
(ตั้งแต่วันที่)
29 ตุลาคม 2563 6 พฤศจิกายน 2563
24 กันยายน 2563 6 ตุลาคม 2563
27 สิงหาคม 2563 3 กันยายน 2563
30 กรกฎาคม 2563 6 สิงหาคม 2563
25 มิถุนายน 2563 2 กรกฎาคม 2563
28 พฤษภาคม 2563 5 มิถุนายน 2563
30 เมษายน 2563 11 พฤษภาคม 2563
26 มีนาคม 2563 2 เมษายน 2563
27 กุมภาพันธ์ 2563 5 มีนาคม 2563
30 มกราคม 2563 6 กุมภาพันธ์ 2563

  • หากไม่มาติดต่อรับเอกสาร ภายใน 60 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ สำนักงานการทะเบียน จะยกเลิกเอกสารดังกล่าวทั้งหมด
  • กรณีที่มารับด้วยตนเองไม่ได้ สามารถปฏิบัติ ได้ดังนี้