การขอคืนสถานภาพการเป็นนิสิต

          เมื่อนิสิตต้องพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต ตามระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยระบบการศึกษาสำหรับขั้นปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2540 ข้อ 16.3 และระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 ข้อ 32.12 เนื่องจากไม่มาลงทะเบียนเรียนหรือไม่ได้มารักษาสถานภาพการเป็นนิสิตภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา นิสิตอาจขอคืนสถานภาพการเป็นนิสิตได้ภายในภาคการศึกษานั้น โดยให้ปฏิบัติดังนี้

1. นิสิตขอรับ จท41(คำร้องทั่วไป) ที่ทะเบียนคณะ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ สทป.
หัวข้อแบบฟอร์มต่าง ๆ ของสำนักทะเบียนฯ

2. ยื่น จท41 พร้อมทั้งแนบบันทึกชี้แจงเหตุผลประกอบคำร้อง ที่ทะเบียนคณะ

3. รับทราบผลการพิจารณา และชำระค่าคืนสถานภาพการเป็นนิสิต ที่สทป.

ย้อนกลับ