ทุนการศึกษา และการหารายได้พิเศษ
ทุนอุดหนุนการศึกษา
          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่นิสิตที่มีความจำเป็นทางด้านการเงิน และเป็นผู้มีความประพฤติดี ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยได้จัดให้มีทุนอุดหนุนการศึกษา แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
  • ทุนประเภท ก ช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน วงเงินไม่เกินค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บต่อปีการศึกษานั้น ๆ รวมกับค่าใช้จ่ายรายเดือนไม่เกิน 48,000 บาทต่อปี
  • ทุนประเภท ข (1) ช่วยเหลือค่าเล่าเรียน
  • ทุนประเภท ข (2) ช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายรายเดือน วงเงินไม่เกิน 4,000 บาท ต่อเดือน หรือ ไม่เกิน48,000 บาท ต่อปี
  • ทุนประเภท ค ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน วงเงินไม่เกินทุนละ 10,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน

  • มีสถานภาพเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เป็นผู้มีความจำเป็นด้านทุนทรัพย์
  • มีความประพฤติดี โดยมีผู้รับรองความประพฤติ
นิสิตผู้ประสงค์จะขอทุนการศึกษาให้ติดต่อขอรับแบบคำขอทุนการศึกษา และยื่นขอทุนที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะที่ตนสังกัด ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้
  • นิสิตปัจจุบัน (ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี
  • นิสิตใหม่ (นิสิตชั้นปีที่ 1) สัปดาห์ที่ 2 -4 ของเดือนพฤษภาคม ของทุกปี
ทั้งนี้ ขอให้นิสิตติดตามประกาศการรับสมัครทุน ได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตคณะที่นิสิตสังกัด หรือที่งานบริการและสวัสดิการ สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ www.sa.chula.ac.th

โครงการจ้างนิสิตทำงานพิเศษ
          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง ด้วยทำงานพิเศษตามโครงการจ้างนิสิตทำงานพิเศษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ในช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการเรียนและกิจกรรม เพื่อหาประสบการณ์ในการทำงาน และเป็นช่องทางในการหารายได้สำหรับนิสิตที่มีความจำเป็นทาง ด้านการเงิน อัตราค่าตอบแทน 50 บาท ต่อชั่วโมง นิสิตผู้สนใจสามารถติดต่อดูรายละเอียดและยื่นความจำนงสมัครทำงานพิเศษได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตคณะที่ตนสังกัด หรือที่สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ ตั้งแต่เปิดภาคเรียนเป็นต้นไป