ทุนการศึกษา และการหารายได้พิเศษ
ทุนอุดหนุนการศึกษา
          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีนโยบายสนับสนุนด้านทุนการศึกษาแก่นิสิตที่มีความจำเป็นทางด้านการเงิน และเป็นผู้มีความประพฤติดี ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา โดยได้จัดให้มีทุนอุดหนุนการศึกษา แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้
 • ทุนประเภท ก ช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายรายเดือน วงเงินไม่เกินค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บต่อปีการศึกษานั้น ๆ รวมกับค่าใช้จ่ายรายเดือนไม่เกิน 48,000 บาทต่อปี
 • ทุนประเภท ข(1) ช่วยเหลือค่าเล่าเรียน
 • ทุนประเภท ข(2) เป็นทุนช่วยเหลือเฉพาะค่าใช้จ่ายรายเดือน
  ก่อน ปีการศึกษา 2556 เดือนละไม่เกิน 4,000 บาท หรือปีละไม่เกิน 48,000 บาท
  ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2556 เดือนละไม่เกิน 5,000 บาท หรือปีละไม่เกิน 60,000 บาท
 • ทุนประเภท ค ทุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายบางส่วน วงเงินไม่เกินทุนละ 10,000 บาท

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอรับทุน

 • มีสถานภาพเป็นนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • เป็นผู้มีความจำเป็นด้านทุนทรัพย์
 • มีความประพฤติดี โดยมีผู้รับรองความประพฤติ
นิสิตผู้ประสงค์จะขอทุนการศึกษาให้ติดต่อขอรับแบบคำขอทุนการศึกษา และยื่นขอทุนที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะที่ตนสังกัด ในช่วงเวลาดังต่อไปนี้
 • นิสิตปัจจุบัน (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป) ระหว่างเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 • นิสิตใหม่ (นิสิตชั้นปีที่ 1) สัปดาห์ที่ 2 -4 ของเดือนมิถุนายน ของทุกปี
ทั้งนี้ ขอให้นิสิตติดตามประกาศการรับสมัครทุน ได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตคณะที่นิสิตสังกัด หรือที่งานบริการและสวัสดิการ สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ www.sa.chula.ac.th

โครงการจ้างนิสิตทำงานพิเศษ
          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้นิสิตเรียนรู้การพึ่งพาตนเอง ด้วยทำงานพิเศษตามโครงการจ้างนิสิตทำงานพิเศษ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ในช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการเรียนและกิจกรรม เพื่อหาประสบการณ์ในการทำงาน และเป็นช่องทางในการหารายได้สำหรับนิสิตที่มีความจำเป็นทาง ด้านการเงิน อัตราค่าตอบแทน 100 บาท ต่อชั่วโมง นิสิตผู้สนใจสามารถติดต่อดูรายละเอียดและยื่นความจำนงสมัครทำงานพิเศษได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตคณะที่ตนสังกัด หรือที่สำนักงานนิสิตสัมพันธ์ ตั้งแต่เปิดภาคเรียนเป็นต้นไป