การลาป่วย

การลาป่วย มี 2 ประเภท

การลาป่วยก่อนสอบ ในกรณีที่นิสิตป่วยก่อนที่การเรียนในภาคนั้นจะสิ้นสุดลง และยังป่วยอยู่ จนกระทั่งถึงวันสอบไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทุกรายวิชาได้ นิสิตต้องลาป่วยก่อนสอบ เนื่องจากหมดกำหนดการลาพักการศึกษาแล้ว

การลาป่วยระหว่างสอบ ในกรณีที่นิสิตได้ศึกษาจนสิ้นภาคการศึกษาแล้ว และป่วยระหว่างสอบจนไม่สามารถมาเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทุกรายวิชาได้ นิสิตต้องลาป่วยระหว่างสอบ

การลาป่วยทั้ง 2 ประเภท ให้ปฏิบัติดังนี้

1. ขอรับ จท44 (คำร้องขอลาป่วย) ที่ทะเบียนคณะ

2. ยื่น จท44 ที่ทะเบียนคณะ (ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว) พร้อมหลักฐานใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลของเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง

3. รับทราบผลการพิจารณา ที่ สทป.

นิสิตจะต้องยื่น จท44 ภายใน 1 สัปดาห์ นับจากวันที่เริ่มป่วย และศึกษาระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยระบบการศึกษาสำหรับขั้นปริญญาบัณฑิต ข้อ 13.2  หรือระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2542 ข้อ 29.3.3(3)

นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาป่วย และได้รับสัญลักษณ์ I จะต้องแก้สัญลักษณ์ I

มิฉะนั้น สัญลักษณ์ I จะถูกเปลี่ยนเป็น F หรือ U

ภายในสองสัปดาห์ของภาคถัดไปที่นิสิตลงทะเบียนเรียน

ย้อนกลับ