จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 5 20 25 - - - 128 139 267 133 159 292
ปริญญาตรี 8,982 13,010 21,992 - - - 1,431 1,956 3,387 10,413 14,966 25,379
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 16 42 58 - - - - - - 16 42 58
มหาบัณฑิต 2,594 3,805 6,399 705 813 1,518 45 127 172 3,344 4,745 8,089
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 272 472 744 - - - - - - 272 472 744
ดุษฎีบัณฑิต 1,027 1,398 2,425 54 84 138 14 21 35 1,095 1,503 2,598
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 12 13 25 21 16 37 13 7 20 46 36 82

รวมทั้งสิ้น

12,908 18,760 31,668 780 913 1,693 1,631 2,250 3,881 15,319 21,923 37,242

ข้อมูล ณ วันที่ 12/12/2560

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ