จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 18 25 43 - - - 125 103 228 143 128 271
ปริญญาตรี 9,101 13,247 22,348 - - - 1,575 2,027 3,602 10,676 15,274 25,950
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 12 39 51 - - - - - - 12 39 51
มหาบัณฑิต 2,752 3,976 6,728 341 418 759 55 123 178 3,148 4,517 7,665
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 311 406 717 - - - - - - 311 406 717
ดุษฎีบัณฑิต 1,053 1,352 2,405 35 73 108 22 28 50 1,110 1,453 2,563
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 32 39 71 17 8 25 13 17 30 62 64 126

รวมทั้งสิ้น

13,279 19,084 32,363 393 499 892 1,790 2,298 4,088 15,462 21,881 37,343

ข้อมูล ณ วันที่ 08/10/2562

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ