จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 4 16 20 - - - 132 141 273 136 157 293
ปริญญาตรี 9,038 13,096 22,134 - - - 1,439 1,969 3,408 10,477 15,065 25,542
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 14 41 55 - - - - - - 14 41 55
มหาบัณฑิต 2,675 3,873 6,548 644 737 1,381 43 125 168 3,362 4,735 8,097
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 276 473 749 - - - - - - 276 473 749
ดุษฎีบัณฑิต 1,008 1,382 2,390 45 78 123 14 21 35 1,067 1,481 2,548
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 10 8 18 14 12 26 13 7 20 37 27 64

รวมทั้งสิ้น

13,025 18,889 31,914 703 827 1,530 1,641 2,263 3,904 15,369 21,979 37,348

ข้อมูล ณ วันที่ 17/08/2560

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ