จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 26 23 49 - - - 87 76 163 113 99 212
ปริญญาตรี 8,843 12,804 21,647 - - - 1,389 1,875 3,264 10,232 14,679 24,911
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 13 45 58 - - - - - - 13 45 58
มหาบัณฑิต 2,537 3,768 6,305 617 704 1,321 34 109 143 3,188 4,581 7,769
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 233 458 691 - - - - - - 233 458 691
ดุษฎีบัณฑิต 997 1,371 2,368 43 74 117 12 17 29 1,052 1,462 2,514
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 28 58 86 8 2 10 2 2 4 38 62 100

รวมทั้งสิ้น

12,677 18,527 31,204 668 780 1,448 1,524 2,079 3,603 14,869 21,386 36,255

ข้อมูล ณ วันที่ 06/02/2560

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ