จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 13 32 45 - - - 92 86 178 105 118 223
ปริญญาตรี 8,966 12,972 21,938 - - - 1,430 1,948 3,378 10,396 14,920 25,316
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 16 41 57 - - - - - - 16 41 57
มหาบัณฑิต 2,677 3,976 6,653 613 695 1,308 44 125 169 3,334 4,796 8,130
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 271 472 743 - - - - - - 271 472 743
ดุษฎีบัณฑิต 1,004 1,376 2,380 46 72 118 15 20 35 1,065 1,468 2,533
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 40 46 86 1 1 2 7 2 9 48 49 97

รวมทั้งสิ้น

12,987 18,915 31,902 660 768 1,428 1,588 2,181 3,769 15,235 21,864 37,099

ข้อมูล ณ วันที่ 16/01/2561

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ