จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 26 23 49 - - - 88 73 161 114 96 210
ปริญญาตรี 8,688 12,446 21,134 - - - 1,413 1,896 3,309 10,101 14,342 24,443
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 12 45 57 - - - - - - 12 45 57
มหาบัณฑิต 2,562 3,757 6,319 593 682 1,275 34 108 142 3,189 4,547 7,736
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 234 458 692 - - - - - - 234 458 692
ดุษฎีบัณฑิต 1,007 1,387 2,394 39 62 101 12 17 29 1,058 1,466 2,524
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 29 59 88 1 - 1 2 2 4 32 61 93

รวมทั้งสิ้น

12,558 18,175 30,733 633 744 1,377 1,549 2,096 3,645 14,740 21,015 35,755

ข้อมูล ณ วันที่ 24/04/2560

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ