จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 26 23 49 - - - 88 73 161 114 96 210
ปริญญาตรี 8,746 12,567 21,313 - - - 1,412 1,897 3,309 10,158 14,464 24,622
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 12 45 57 - - - - - - 12 45 57
มหาบัณฑิต 2,568 3,765 6,333 619 704 1,323 34 109 143 3,221 4,578 7,799
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 234 459 693 - - - - - - 234 459 693
ดุษฎีบัณฑิต 1,013 1,390 2,403 44 77 121 12 17 29 1,069 1,484 2,553
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 28 59 87 8 3 11 2 2 4 38 64 102

รวมทั้งสิ้น

12,627 18,308 30,935 671 784 1,455 1,548 2,098 3,646 14,846 21,190 36,036

ข้อมูล ณ วันที่ 20/03/2560

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ