จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 3 11 14 - - - 6 7 13 9 18 27
ปริญญาตรี 9,246 13,071 22,317 - - - 1,692 2,160 3,852 10,938 15,231 26,169
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 17 33 50 - - - - - - 17 33 50
มหาบัณฑิต 2,862 3,824 6,686 127 175 302 61 134 195 3,050 4,133 7,183
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 305 397 702 - - - 9 14 23 314 411 725
ดุษฎีบัณฑิต 1,108 1,343 2,451 28 69 97 25 33 58 1,161 1,445 2,606
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 26 21 47 11 22 33 - - - 37 43 80

รวมทั้งสิ้น

13,567 18,700 32,267 166 266 432 1,793 2,348 4,141 15,526 21,314 36,840

ข้อมูล ณ วันที่ 22/04/2564

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ