จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2565


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 3 21 24 - - - 129 149 278 132 170 302
ปริญญาตรี 10,271 13,538 23,809 - - - 2,136 2,546 4,682 12,407 16,084 28,491
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 15 47 62 - - - - - - 15 47 62
มหาบัณฑิต 3,500 4,359 7,859 203 252 455 119 187 306 3,822 4,798 8,620
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 335 428 763 - - - 25 49 74 360 477 837
ดุษฎีบัณฑิต 1,306 1,442 2,748 47 81 128 75 67 142 1,428 1,590 3,018
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 52 39 91 11 9 20 11 18 29 74 66 140

รวมทั้งสิ้น

15,482 19,874 35,356 261 342 603 2,495 3,016 5,511 18,238 23,232 41,470

ข้อมูล ณ วันที่ 23/08/2565

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ