จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2561


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 4 12 16 - - - 134 98 232 138 110 248
ปริญญาตรี 8,909 13,067 21,976 - - - 1,467 1,951 3,418 10,376 15,018 25,394
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 16 38 54 - - - - - - 16 38 54
มหาบัณฑิต 2,670 3,887 6,557 524 633 1,157 38 112 150 3,232 4,632 7,864
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 294 443 737 - - - - - - 294 443 737
ดุษฎีบัณฑิต 1,017 1,382 2,399 46 74 120 21 21 42 1,084 1,477 2,561
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 13 6 19 14 15 29 10 17 27 37 38 75

รวมทั้งสิ้น

12,923 18,835 31,758 584 722 1,306 1,670 2,199 3,869 15,177 21,756 36,933

ข้อมูล ณ วันที่ 13/11/2561

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ