จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 10 18 28 - - - 134 130 264 144 148 292
ปริญญาตรี 8,957 12,977 21,934 - - - 1,438 1,921 3,359 10,395 14,898 25,293
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 13 45 58 - - - - - - 13 45 58
มหาบัณฑิต 2,691 4,028 6,719 629 707 1,336 38 115 153 3,358 4,850 8,208
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 236 461 697 - - - - - - 236 461 697
ดุษฎีบัณฑิต 1,049 1,410 2,459 40 78 118 12 16 28 1,101 1,504 2,605
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 22 26 48 17 13 30 2 7 9 41 46 87

รวมทั้งสิ้น

12,978 18,965 31,943 686 798 1,484 1,624 2,189 3,813 15,288 21,952 37,240

ข้อมูล ณ วันที่ 03/10/2559

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ