จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 26 23 49 - - - 1 1 2 27 24 51
ปริญญาตรี 8,118 11,334 19,452 - - - 1,314 1,709 3,023 9,432 13,043 22,475
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 12 45 57 - - - - - - 12 45 57
มหาบัณฑิต 2,494 3,675 6,169 529 592 1,121 27 89 116 3,050 4,356 7,406
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 234 457 691 - - - - - - 234 457 691
ดุษฎีบัณฑิต 999 1,388 2,387 39 72 111 12 16 28 1,050 1,476 2,526
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 38 74 112 6 3 9 - - - 44 77 121

รวมทั้งสิ้น

11,921 16,996 28,917 574 667 1,241 1,354 1,815 3,169 13,849 19,478 33,327

ข้อมูล ณ วันที่ 20/06/2560

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ