จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 17 35 52 - - - 80 72 152 97 107 204
ปริญญาตรี 8,888 13,007 21,895 - - - 1,466 1,937 3,403 10,354 14,944 25,298
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 16 38 54 - - - - - - 16 38 54
มหาบัณฑิต 2,818 4,021 6,839 429 533 962 38 113 151 3,285 4,667 7,952
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 291 442 733 - - - - - - 291 442 733
ดุษฎีบัณฑิต 1,007 1,337 2,344 37 65 102 20 21 41 1,064 1,423 2,487
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 25 48 73 9 2 11 5 4 9 39 54 93

รวมทั้งสิ้น

13,062 18,928 31,990 475 600 1,075 1,609 2,147 3,756 15,146 21,675 36,821

ข้อมูล ณ วันที่ 15/01/2562

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ