จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 26 33 59 - - - 96 76 172 122 109 231
ปริญญาตรี 8,343 12,163 20,506 - - - 1,441 1,901 3,342 9,784 14,064 23,848
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 16 36 52 - - - - - - 16 36 52
มหาบัณฑิต 2,532 3,770 6,302 337 430 767 37 100 137 2,906 4,300 7,206
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 286 438 724 - - - - - - 286 438 724
ดุษฎีบัณฑิต 984 1,319 2,303 39 65 104 19 21 40 1,042 1,405 2,447
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 34 74 108 6 15 21 5 6 11 45 95 140

รวมทั้งสิ้น

12,221 17,833 30,054 382 510 892 1,598 2,104 3,702 14,201 20,447 34,648

ข้อมูล ณ วันที่ 04/06/2562

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ