จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 16 18 34 - - - 55 69 124 71 87 158
ปริญญาตรี 8,578 12,538 21,116 - - - 1,315 1,847 3,162 9,893 14,385 24,278
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 20 37 57 - - - - - - 20 37 57
มหาบัณฑิต 2,750 4,424 7,174 576 674 1,250 36 104 140 3,362 5,202 8,564
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 248 403 651 - - - - - - 248 403 651
ดุษฎีบัณฑิต 1,038 1,425 2,463 44 62 106 6 11 17 1,088 1,498 2,586
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 26 24 50 2 - 2 4 4 8 32 28 60

รวมทั้งสิ้น

12,676 18,869 31,545 622 736 1,358 1,416 2,035 3,451 14,714 21,640 36,354

ข้อมูล ณ วันที่ 25/05/2558

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ