จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 25 32 57 - - - 77 73 150 102 105 207
ปริญญาตรี 8,752 12,901 21,653 - - - 1,445 1,906 3,351 10,197 14,807 25,004
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 16 36 52 - - - - - - 16 36 52
มหาบัณฑิต 2,555 3,792 6,347 435 540 975 36 100 136 3,026 4,432 7,458
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 287 441 728 - - - - - - 287 441 728
ดุษฎีบัณฑิต 976 1,323 2,299 45 73 118 19 21 40 1,040 1,417 2,457
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 34 73 107 8 2 10 5 5 10 47 80 127

รวมทั้งสิ้น

12,645 18,598 31,243 488 615 1,103 1,582 2,105 3,687 14,715 21,318 36,033

ข้อมูล ณ วันที่ 19/03/2562

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ