จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 35 52 87 - - - 221 181 402 256 233 489
ปริญญาตรี 9,625 13,773 23,398 - - - 1,714 2,173 3,887 11,339 15,946 27,285
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 16 53 69 - - - - - - 16 53 69
มหาบัณฑิต 3,337 5,001 8,338 464 590 1,054 58 142 200 3,859 5,733 9,592
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 370 530 900 - - - - - - 370 530 900
ดุษฎีบัณฑิต 1,162 1,511 2,673 56 86 142 21 28 49 1,239 1,625 2,864
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 65 114 179 26 27 53 18 25 43 109 166 275

รวมทั้งสิ้น

14,610 21,034 35,644 546 703 1,249 2,032 2,549 4,581 17,188 24,286 41,474

ข้อมูล ณ วันที่ 22/07/2562

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ