จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 4 16 20 - - - 127 139 266 131 155 286
ปริญญาตรี 8,979 13,024 22,003 - - - 1,414 1,941 3,355 10,393 14,965 25,358
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 16 42 58 - - - - - - 16 42 58
มหาบัณฑิต 2,589 3,813 6,402 629 724 1,353 44 127 171 3,262 4,664 7,926
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 269 471 740 - - - - - - 269 471 740
ดุษฎีบัณฑิต 984 1,374 2,358 42 69 111 14 21 35 1,040 1,464 2,504
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 12 10 22 11 9 20 13 7 20 36 26 62

รวมทั้งสิ้น

12,853 18,750 31,603 682 802 1,484 1,612 2,235 3,847 15,147 21,787 36,934

ข้อมูล ณ วันที่ 18/09/2560

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ