จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 4 20 24 - - - 128 139 267 132 159 291
ปริญญาตรี 8,995 13,029 22,024 - - - 1,421 1,943 3,364 10,416 14,972 25,388
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 16 42 58 - - - - - - 16 42 58
มหาบัณฑิต 2,596 3,821 6,417 628 723 1,351 44 127 171 3,268 4,671 7,939
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 273 472 745 - - - - - - 273 472 745
ดุษฎีบัณฑิต 1,009 1,387 2,396 45 73 118 14 21 35 1,068 1,481 2,549
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 11 10 21 13 10 23 13 7 20 37 27 64

รวมทั้งสิ้น

12,904 18,781 31,685 686 806 1,492 1,620 2,237 3,857 15,210 21,824 37,034

ข้อมูล ณ วันที่ 17/10/2560

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ