จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 7 18 25 - - - 141 135 276 148 153 301
ปริญญาตรี 9,004 13,036 22,040 - - - 1,460 1,950 3,410 10,464 14,986 25,450
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 13 46 59 - - - - - - 13 46 59
มหาบัณฑิต 2,771 4,116 6,887 636 712 1,348 39 117 156 3,446 4,945 8,391
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 244 464 708 - - - - - - 244 464 708
ดุษฎีบัณฑิต 1,049 1,403 2,452 43 79 122 10 16 26 1,102 1,498 2,600
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 17 20 37 19 15 34 2 7 9 38 42 80

รวมทั้งสิ้น

13,105 19,103 32,208 698 806 1,504 1,652 2,225 3,877 15,455 22,134 37,589

ข้อมูล ณ วันที่ 22/08/2559

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ