จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 5 7 12 - - - 63 74 137 68 81 149
ปริญญาตรี 9,453 12,818 22,271 - - - 1,848 2,241 4,089 11,301 15,059 26,360
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 12 46 58 - - - - - - 12 46 58
มหาบัณฑิต 3,017 3,796 6,813 118 165 283 89 137 226 3,224 4,098 7,322
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 326 402 728 - - - 20 35 55 346 437 783
ดุษฎีบัณฑิต 1,162 1,342 2,504 34 70 104 43 52 95 1,239 1,464 2,703
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 68 61 129 13 27 40 1 1 2 82 89 171

รวมทั้งสิ้น

14,043 18,472 32,515 165 262 427 2,064 2,540 4,604 16,272 21,274 37,546

ข้อมูล ณ วันที่ 25/04/2565

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ