จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 5 20 25 - - - 128 139 267 133 159 292
ปริญญาตรี 8,988 13,024 22,012 - - - 1,426 1,955 3,381 10,414 14,979 25,393
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 16 42 58 - - - - - - 16 42 58
มหาบัณฑิต 2,598 3,822 6,420 629 723 1,352 45 127 172 3,272 4,672 7,944
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 273 472 745 - - - - - - 273 472 745
ดุษฎีบัณฑิต 1,015 1,390 2,405 46 77 123 14 21 35 1,075 1,488 2,563
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 12 13 25 13 10 23 13 7 20 38 30 68

รวมทั้งสิ้น

12,907 18,783 31,690 688 810 1,498 1,626 2,249 3,875 15,221 21,842 37,063

ข้อมูล ณ วันที่ 15/11/2560

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ