จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 8 18 26 - - - 134 130 264 142 148 290
ปริญญาตรี 8,954 12,983 21,937 - - - 1,417 1,918 3,335 10,371 14,901 25,272
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 13 45 58 - - - - - - 13 45 58
มหาบัณฑิต 2,672 4,003 6,675 628 708 1,336 38 115 153 3,338 4,826 8,164
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 235 460 695 - - - - - - 235 460 695
ดุษฎีบัณฑิต 1,034 1,399 2,433 41 77 118 10 16 26 1,085 1,492 2,577
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 16 16 32 17 13 30 2 7 9 35 36 71

รวมทั้งสิ้น

12,932 18,924 31,856 686 798 1,484 1,601 2,186 3,787 15,219 21,908 37,127

ข้อมูล ณ วันที่ 19/09/2559

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ