จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 19 36 55 - - - 91 82 173 110 118 228
ปริญญาตรี 8,697 12,503 21,200 - - - 1,385 1,906 3,291 10,082 14,409 24,491
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 15 37 52 - - - - - - 15 37 52
มหาบัณฑิต 2,457 3,665 6,122 545 601 1,146 43 118 161 3,045 4,384 7,429
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 271 471 742 - - - - - - 271 471 742
ดุษฎีบัณฑิต 980 1,345 2,325 50 78 128 15 20 35 1,045 1,443 2,488
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 40 56 96 2 1 3 10 2 12 52 59 111

รวมทั้งสิ้น

12,479 18,113 30,592 597 680 1,277 1,544 2,128 3,672 14,620 20,921 35,541

ข้อมูล ณ วันที่ 17/04/2561

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ