จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 27 23 50 - - - 90 79 169 117 102 219
ปริญญาตรี 8,936 12,916 21,852 - - - 1,437 1,929 3,366 10,373 14,845 25,218
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 14 46 60 - - - - - - 14 46 60
มหาบัณฑิต 2,783 4,072 6,855 619 708 1,327 36 116 152 3,438 4,896 8,334
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 235 459 694 - - - - - - 235 459 694
ดุษฎีบัณฑิต 1,023 1,394 2,417 43 73 116 14 15 29 1,080 1,482 2,562
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 30 59 89 8 3 11 - 2 2 38 64 102

รวมทั้งสิ้น

13,048 18,969 32,017 670 784 1,454 1,577 2,141 3,718 15,295 21,894 37,189

ข้อมูล ณ วันที่ 16/01/2560

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ