จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 14 19 33 - - - 74 56 130 88 75 163
ปริญญาตรี 8,902 13,080 21,982 - - - 1,386 1,881 3,267 10,288 14,961 25,249
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 22 38 60 - - - - - - 22 38 60
มหาบัณฑิต 2,720 4,206 6,926 639 735 1,374 37 106 143 3,396 5,047 8,443
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 219 441 660 - - - - - - 219 441 660
ดุษฎีบัณฑิต 981 1,340 2,321 38 76 114 10 13 23 1,029 1,429 2,458
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 36 51 87 11 7 18 3 4 7 50 62 112

รวมทั้งสิ้น

12,894 19,175 32,069 688 818 1,506 1,510 2,060 3,570 15,092 22,053 37,145

ข้อมูล ณ วันที่ 27/01/2559

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ