จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 15 36 51 - - - 92 85 177 107 121 228
ปริญญาตรี 8,847 12,839 21,686 - - - 1,389 1,904 3,293 10,236 14,743 24,979
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 15 39 54 - - - - - - 15 39 54
มหาบัณฑิต 2,432 3,676 6,108 620 698 1,318 43 120 163 3,095 4,494 7,589
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 268 470 738 - - - - - - 268 470 738
ดุษฎีบัณฑิต 952 1,316 2,268 48 75 123 14 20 34 1,014 1,411 2,425
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 38 50 88 10 7 17 10 2 12 58 59 117

รวมทั้งสิ้น

12,567 18,426 30,993 678 780 1,458 1,548 2,131 3,679 14,793 21,337 36,130

ข้อมูล ณ วันที่ 19/02/2561

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ