จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 28 31 59 - - - 129 132 261 157 163 320
ปริญญาตรี 9,402 13,716 23,118 - - - 1,508 2,058 3,566 10,910 15,774 26,684
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 17 42 59 - - - - - - 17 42 59
มหาบัณฑิต 3,307 4,901 8,208 769 893 1,662 49 138 187 4,125 5,932 10,057
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 297 540 837 - - - - - - 297 540 837
ดุษฎีบัณฑิต 1,170 1,580 2,750 52 96 148 14 23 37 1,236 1,699 2,935
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 46 78 124 19 13 32 12 7 19 77 98 175

รวมทั้งสิ้น

14,267 20,888 35,155 840 1,002 1,842 1,712 2,358 4,070 16,819 24,248 41,067

ข้อมูล ณ วันที่ 24/07/2560

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ