จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 34 19 53 - - - 102 109 211 136 128 264
ปริญญาตรี 9,019 13,273 22,292 - - - 1,402 1,932 3,334 10,421 15,205 25,626
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 23 37 60 - - - - - - 23 37 60
มหาบัณฑิต 2,770 4,317 7,087 652 726 1,378 41 113 154 3,463 5,156 8,619
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 230 444 674 - - - - - - 230 444 674
ดุษฎีบัณฑิต 1,028 1,406 2,434 42 73 115 6 10 16 1,076 1,489 2,565
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 20 20 40 14 10 24 13 13 26 47 43 90

รวมทั้งสิ้น

13,124 19,516 32,640 708 809 1,517 1,564 2,177 3,741 15,396 22,502 37,898

ข้อมูล ณ วันที่ 06/10/2558

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ