จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 14 19 33 - - - 71 56 127 85 75 160
ปริญญาตรี 8,717 12,660 21,377 - - - 1,401 1,908 3,309 10,118 14,568 24,686
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 24 38 62 - - - - - - 24 38 62
มหาบัณฑิต 2,622 4,085 6,707 551 653 1,204 40 100 140 3,213 4,838 8,051
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 223 438 661 - - - - - - 223 438 661
ดุษฎีบัณฑิต 1,009 1,363 2,372 37 75 112 10 13 23 1,056 1,451 2,507
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 34 53 87 4 2 6 3 4 7 41 59 100

รวมทั้งสิ้น

12,643 18,656 31,299 592 730 1,322 1,525 2,081 3,606 14,760 21,467 36,227

ข้อมูล ณ วันที่ 02/05/2559

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ