จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 26 23 49 - - - 88 73 161 114 96 210
ปริญญาตรี 8,672 12,419 21,091 - - - 1,413 1,897 3,310 10,085 14,316 24,401
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 12 45 57 - - - - - - 12 45 57
มหาบัณฑิต 2,551 3,743 6,294 528 598 1,126 34 108 142 3,113 4,449 7,562
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 234 458 692 - - - - - - 234 458 692
ดุษฎีบัณฑิต 1,011 1,396 2,407 39 68 107 12 16 28 1,062 1,480 2,542
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 29 59 88 1 - 1 2 2 4 32 61 93

รวมทั้งสิ้น

12,535 18,143 30,678 568 666 1,234 1,549 2,096 3,645 14,652 20,905 35,557

ข้อมูล ณ วันที่ 08/05/2560

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ