จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 14 20 34 - - - 134 123 257 148 143 291
ปริญญาตรี 9,797 14,075 23,872 - - - 1,590 2,123 3,713 11,387 16,198 27,585
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 19 53 72 - - - - - - 19 53 72
มหาบัณฑิต 3,456 5,232 8,688 794 906 1,700 48 122 170 4,298 6,260 10,558
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 313 609 922 - - - - - - 313 609 922
ดุษฎีบัณฑิต 1,176 1,586 2,762 46 83 129 13 16 29 1,235 1,685 2,920
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 44 67 111 - - - 3 4 7 47 71 118

รวมทั้งสิ้น

14,819 21,642 36,461 840 989 1,829 1,788 2,388 4,176 17,447 25,019 42,466

ข้อมูล ณ วันที่ 11/07/2559

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ