จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 21 37 58 - - - 91 83 174 112 120 232
ปริญญาตรี 8,768 12,634 21,402 - - - 1,384 1,902 3,286 10,152 14,536 24,688
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 15 37 52 - - - - - - 15 37 52
มหาบัณฑิต 2,457 3,685 6,142 618 698 1,316 43 118 161 3,118 4,501 7,619
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 271 471 742 - - - - - - 271 471 742
ดุษฎีบัณฑิต 976 1,339 2,315 50 77 127 15 20 35 1,041 1,436 2,477
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 40 55 95 10 6 16 10 2 12 60 63 123

รวมทั้งสิ้น

12,548 18,258 30,806 678 781 1,459 1,543 2,125 3,668 14,769 21,164 35,933

ข้อมูล ณ วันที่ 19/03/2561

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ