จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2558


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 14 19 33 - - - 71 56 127 85 75 160
ปริญญาตรี 8,462 12,350 20,812 - - - 1,400 1,908 3,308 9,862 14,258 24,120
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 24 37 61 - - - - - - 24 37 61
มหาบัณฑิต 2,615 4,071 6,686 553 650 1,203 40 100 140 3,208 4,821 8,029
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 223 437 660 - - - - - - 223 437 660
ดุษฎีบัณฑิต 1,006 1,360 2,366 34 74 108 10 13 23 1,050 1,447 2,497
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 44 67 111 4 2 6 3 4 7 51 73 124

รวมทั้งสิ้น

12,388 18,341 30,729 591 726 1,317 1,524 2,081 3,605 14,503 21,148 35,651

ข้อมูล ณ วันที่ 24/05/2559

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ