จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 10 18 28 - - - 136 129 265 146 147 293
ปริญญาตรี 8,960 12,980 21,940 - - - 1,439 1,934 3,373 10,399 14,914 25,313
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 13 45 58 - - - - - - 13 45 58
มหาบัณฑิต 2,687 4,023 6,710 707 796 1,503 37 116 153 3,431 4,935 8,366
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 235 459 694 - - - - - - 235 459 694
ดุษฎีบัณฑิต 1,062 1,419 2,481 47 83 130 12 16 28 1,121 1,518 2,639
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 22 27 49 17 13 30 2 7 9 41 47 88

รวมทั้งสิ้น

12,989 18,971 31,960 771 892 1,663 1,626 2,202 3,828 15,386 22,065 37,451

ข้อมูล ณ วันที่ 21/11/2559

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ