จำนวนนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562


ระดับการศึกษา

ทวิภาค

ตรีภาค

ทวิภาค-นานาชาติ

รวมทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

ศึกษาบางรายวิชา (ปริญญาตรี) 18 25 43 - - - 141 142 283 159 167 326
ปริญญาตรี 9,082 13,206 22,288 - - - 1,575 2,025 3,600 10,657 15,231 25,888
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 12 39 51 - - - - - - 12 39 51
มหาบัณฑิต 2,746 3,966 6,712 340 422 762 55 123 178 3,141 4,511 7,652
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 311 405 716 - - - - - - 311 405 716
ดุษฎีบัณฑิต 1,050 1,349 2,399 35 75 110 22 27 49 1,107 1,451 2,558
ศึกษาบางรายวิชา (บัณฑิตศึกษา) 34 42 76 19 10 29 13 17 30 66 69 135

รวมทั้งสิ้น

13,253 19,032 32,285 394 507 901 1,806 2,334 4,140 15,453 21,873 37,326

ข้อมูล ณ วันที่ 25/11/2562

สำนักงานการทะเบียน

ย้อนกลับ