การถูกสั่งพักการศึกษา

นิสิตที่กระทำผิดระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัย และมีคำสั่งถูกลงโทษให้พักการศึกษา จะต้อง ชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิตภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษา

ย้อนกลับ