คำร้องและแบบฟอร์ม : เพื่อยื่นสำนักงานการทะเบียน

นิสิตต้อง log in ด้วยอีเมลที่เป็นรหัสนิสิตจุฬา (6xxxxxxxxx@student.chula.ac.th) ในการเข้ากรอกแบบฟอร์ม จากนั้นส่งไฟล์คำร้อง พร้อมเอกสารประกอบ (ถ้ามี) กลับมาที่อีเมล saraban_reg@chula.ac.th

ขั้นตอนการส่งคำร้อง: เพื่อยื่นสำนักงานการทะเบียน

 1. หลังกรอกข้อมูลในคำร้องผ่าน Google Form แล้ว นิสิตจะได้รับคำร้องเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล
 2. ตรวจสอบข้อมูลในไฟล์คำร้อง ลงลายมือชื่อ
 3. ส่งไฟล์คำร้อง พร้อมเอกสารประกอบ (ถ้ามี) กลับมาที่อีเมล saraban_reg@chula.ac.th 
 4. เจ้าหน้าที่สำนักงานการทะเบียนจะดำเนินการให้ต่อไป

วิธีเข้าอีเมลนิสิตเพื่อรับไฟล์คำร้อง

 • นิสิตสามารถเข้าถึงอีเมลนิสิตจุฬาฯ ได้ โดยเข้าไปที่ ระบบอีเมลนิสิต หรือเข้าผ่าน https://outlook.com/chula.ac.th
 • อีเมลที่มีไฟล์คำร้องจะอยู่ใน Inbox และเป็นอีเมลที่ส่งมาจาก curegform@team.chula.ac.th
 • ถ้าไม่พบอีเมลใน Inbox ให้ดูใน Junk Email
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำร้องแบบฟอร์ม ให้ส่งอีเมลมาที่ webreg@chula.ac.th โดยแจ้งรหัสนิสิต และหมายเลขเอกสารที่ปรากฏในหัวเรื่องของอีเมลที่นิสิตได้รับ

คำร้องและแบบฟอร์ม เพื่อยื่นที่ทะเบียนคณะ

นิสิตต้อง log in ด้วยอีเมลที่เป็นรหัสนิสิตจุฬา (6xxxxxxxxx@student.chula.ac.th) ในการเข้ากรอกแบบฟอร์ม จากนั้นยื่นคำร้อง พร้อมเอกสารประกอบ (ถ้ามี) ที่ทะเบียนคณะที่นิสิตสังกัด

ขั้นตอนการส่งคำร้อง: เพื่อยื่นที่ทะเบียนคณะ

 1. หลังกรอกข้อมูลในคำร้องผ่าน Google Form แล้ว นิสิตจะได้รับคำร้องเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล
 2. ตรวจสอบข้อมูลในไฟล์คำร้อง ลงลายมือชื่อ
 3. ส่งไฟล์คำร้อง พร้อมเอกสารประกอบ (ถ้ามี) ที่ทะเบียนคณะที่นิสิตสังกัด
 4. เจ้าหน้าที่สำนักงานการทะเบียนจะดำเนินการให้ต่อไป หลังได้รับคำร้องที่ผ่านทะเบียนคณะแล้ว

วิธีเข้าอีเมลนิสิตเพื่อรับไฟล์คำร้อง

 • นิสิตสามารถเข้าถึงอีเมลนิสิตจุฬาฯ ได้ โดยเข้าไปที่ ระบบอีเมลนิสิต หรือเข้าผ่าน https://outlook.com/chula.ac.th
 • อีเมลที่มีไฟล์คำร้องจะอยู่ใน Inbox และเป็นอีเมลที่ส่งมาจาก curegform@team.chula.ac.th
 • ถ้าไม่พบอีเมลใน Inbox ให้ดูใน Junk Email
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำร้องแบบฟอร์ม ให้ส่งอีเมลมาที่ webreg@chula.ac.th โดยแจ้งรหัสนิสิต และหมายเลขเอกสารที่ปรากฏในหัวเรื่องของอีเมลที่นิสิตได้รับ

คำร้อง PDF

 • แบบแจ้งผลการโอนหน่วยกิตรายวิชาต่างสถาบันการศึกษา (จท39)
  [PDF]
 • คำร้องขอใบรับรอง (จท42)
  [PDF]
 • คำร้องขอใบรับรอง (จท42/1)
  [PDF]
 • คำร้องขอรับบริการจัดส่งเอกสารสำคัญทางการศึกษา ทางไปรษณีย์ (จท42/2)
  [PDF]
 • หนังสือมอบฉันทะ [PDF]