เงื่อนไขของรายวิชาที่จะขอยกเว้น

 1. อยู่ในหลักสูตรที่กำลังศึกษา
 2. เคยศึกษามาแล้วไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
 3. ต้องได้รับผลประเมินดังนี้
  • ระดับปริญญาตรี ต้องได้รับผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า C หรือ S
  • ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องได้รับผลการศึกษาไม่ต่ำกว่า B หรือ S

ขั้นตอนการขอยกเว้นรายวิชา

การขอยกเว้นรายวิชาต้องดำเนินการภายในภาคการศึกษาแรกที่นิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตร นิสิตต้องยื่นคำร้องขอยกเว้นรายวิชา (จท66) โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. กรอกคำร้องขอยกเว้นรายวิชา จท66
 2. นิสิตส่งคำร้องที่เป็นไฟล์ PDF จากการกรอกฟอร์ม พร้อมเอกสารหลักฐาน ได้แก่ สำเนาใบประมวลผลการศึกษา (Transcript) ของวิชาที่ขอยกเว้น ให้แก่ เจ้าหน้าที่ภาควิชาที่นิสิตสังกัด
 3. เจ้าหน้าที่คณะนำเสนอคำร้องขอยกเว้นรายวิชา เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และขออนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะ
 4. นิสิตติดตามผลการขอยกเว้นรายวิชาจากสำนักงานการทะเบียน หลังจากยื่นคำร้อง 4 สัปดาห์ โดยสามารถสอบถามได้ที่อีเมล webreg@chula.ac.th

หมายเหตุ

 • ผลการประเมินรายวิชาที่ขอยกเว้นจะได้เป็น S โดยไม่นำมาคิดแต้มเฉลี่ยสะสม
 • นิสิตระดับปริญญาตรีที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา จะไม่ได้รับเหรียญรางวัล แต่ยังมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม
 • นิสิตไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในวิชาที่ได้รับการยกเว้น

 

อ่านเงื่อนไขและรายละเอียดเพิ่มเติมในการยกเว้นรายวิชาได้จาก ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2565 หรือ ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561