แนวปฏิบัติสำหรับนิสิตที่ไปศึกษาต่างสถาบัน และต้องการโอนหน่วยกิตรายวิชา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับนิสิตที่ต้องการไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาต่างมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศ/ต่างประเทศ และโอนหน่วยกิตรายวิชา โดยนิสิตจะต้องดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนถึงภาคการศึกษาที่จะไปศึกษาต่างสถาบัน และนิสิตต้องได้รับอนุมัติให้ไปศึกษาต่างสถาบันก่อนเดินทางไปศึกษา โดยปฏิบัติดังนี้

ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

 1. ดำเนินเรื่องขอไปศึกษาต่างประเทศ และการโอนหน่วยกิตที่คณะที่นิสิตสังกัด
 2. ชำระเงินค่าเล่าเรียนผ่าน Application CU-NEX
 3. กลับมาศึกษาต่อที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษา

ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยในประเทศ

 • กรณีเรียนบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น ควบคู่กับการลงทะเบียนเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  1. ดำเนินเรื่องขอไปศึกษาบางรายวิชาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น
  2. ลงทะเบียนเรียนรายวิชาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  3. รับทราบผลการศึกษาที่คณะที่นิสิตสังกัด
 • กรณีเรียนรายวิชาเฉพาะในสถาบันอุดมศึกษาอื่นตลอดภาคการศึกษา ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับนิสิต “ไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ”