ขั้นตอนการขอเข้าสังกัดหรือเปลี่ยนสังกัด

หลังจากนิสิตเข้าสังกัดการศึกษาแล้ว หากนิสิตต้องการเข้าหรือเปลี่ยนสังกัดการศึกษา ให้นิสิตดำเนินการดังนี้ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ

  1. นิสิตกรอกคำร้อง Google Form หัวข้อ คำร้องขอเข้าสังกัดหรือเปลี่ยนสังกัด (จท5)
  2. นิสิตจะได้รับไฟล์คำร้องรูปแบบ PDF ทางอีเมลของนิสิต (ตามคำแนะนำการใช้งานอีเมลจุฬาฯ) หลังจากส่ง Google Form 1-5 นาที
  3. นิสิตส่งคำร้องให้ทะเบียนคณะ (ภาควิชาที่นิสิตสังกัด) เพื่อขออนุมัติตามขั้นตอนระเบียบของคณะ
  4. นิสิตสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ โดยเข้าสู่ระบบ เลือกเมนู “ข้อมูลส่วนบุคคล” > “ทะเบียนชื่อและระเบียนประวัติ” หลังจากส่งคำร้อง 14 วัน

หมายเหตุ: อ้างอิงตามระเบียบและข้อบังคับของแต่ละคณะ