นิสิตระดับปริญญาตรี

อ้างอิง: ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2565

สถาพนิสิตของนิสิตระดับปริญญาตรีมี 2 ประเภท จำแนกได้ดังนี้
1. นิสิตสภาพปกติ: นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก หรือ นิสิตที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00
2. นิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์: นิสิตที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.50 – 1.99

* การจำแนกสภาพนิสิตจะกระทำเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่มีการประเมินผลการศึกษา หรือเมื่อสิ้นภาคฤดูร้อนสุดท้ายสำหรับนิสิตที่ศึกษาครบตามหลักสูตรและมีคุณสมบัติครบถ้วนก่อนสำเร็จการศึกษา เว้นแต่นิสิตที่เข้าศึกษาเป็นภาคการศึกษาแรก ให้จำแนกสภาพนิสิตเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่สองนับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา (ข้อบังคับฯ ปริญญาตรี พ.ศ. 2565 ข้อ 50)

การพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต เนื่องจากผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี

 

 

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

อ้างอิง: ข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561

สถาพนิสิตของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามี 2 ประเภท จำแนกได้ดังนี้
1. นิสิตสภาพปกติ: นิสิตที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก หรือ นิสิตที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
2. นิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์: นิสิตที่สอบได้แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 แต่ไม่ถึง 3.00

* การจำแนกสภาพนิสิตของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จะจำแนกในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาหลังจากมีการประมวลผล

การพ้นสภาพฯ เนื่องจากผลการศึกษา
– เมื่อสิ้นภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา นิสิตทดลองศึกษาได้แต้มเฉลี่ยต่ำกว่า 3.00 หรือได้รับสัญลักษณ์ U ในรายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต หรือไม่ผ่านเกณฑ์ทดลองศึกษาตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกำหนด โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารคณะ
– นิสิตสามัญได้แต้มเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 หรือได้แต้มเฉลี่ยรายภาคในภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษาต่ำกว่า 2.50
– นิสิตสามัญซึ่งได้แต้มเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.50 แต่ไม่ถึง 3.00 (สภาพวิทยาทัณฑ์) เป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาติดต่อกัน

การพ้นสภาพฯ ด้วยสาเหตุอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
– ได้รับสัญลักษณ์ U สองครั้ง ในการสอบประมวลความรู้
– ได้รับสัญลักษณ์ U สองครั้ง หรือไม่ได้รับสัญลักษณ์ S ภายในกำหนดระยะเวลาในข้อ 66 ในการสอบวัดคุณสมบัติ เว้นแต่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรแบบต่อเนื่อง และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรให้เปลี่ยนเข้าสู่ระดับปริญญาโท
– เมื่อไม่สามารถสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
– เมื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์ไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารคณะภายในระยะเวลาที่กำหนด
– เมื่อการประเมินผลทำการวิทยานิพนธ์ในแต่ละภาคการศึกษาได้สัญลักษณ์ U ติดต่อกันสองครั้ง ในกรณีที่มีการลาพักการศึกษาคั่นกลาง ให้ถือว่าการได้สัญลักษณ์ U สองครั้งนั้น เป็นการได้สัญลักษณ์ U สองครั้งติดต่อกัน
– นิสิตสอบวิทยานิพนธ์ “ตก”
– เมื่อลงทะเบียนครบระยะเวลาการศึกษาที่กำหนดไว้แล้วแต่ยังไม่สามารถสำเร็จการศึกษาได้