นิสิตต้องตรวจสอบคํานําหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล หรือ ตัวสะกด หากต้องการแก้ไข ต้องดำเนินการในระหว่างที่ศึกษาอยู่ เมื่อคณะประกาศสําเร็จการศึกษาแล้ว จะขอแก้ไขอีกไม่ได้

นิสิตที่ต้องการเปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล หรือ ตัวสะกด ให้ดำเนินการดังนี้

กรณีมาติดต่อที่สำนักงานการทะเบียน

 1. นิสิตกรอก จท47 คำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล และยื่นที่เคาน์เตอร์หมายเลข 4 พร้อมเอกสารสำหรับการขอแก้ไขข้อมูลคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล หรือตัวสะกด ดังต่อไปนี้
  • นิสิตไทย
   • แก้ไขชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย: สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล
   • แก้ไขตัวสะกดของชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ: สำเนาบัตรประชาชน
   • แก้ไขคำนำหน้าชื่อ: สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ หรือ สำเนาราชกิจจานุเบกษาที่แสดงการเปลี่ยนยศ หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ หรือ สำเนาทะเบียนสมรส
  • นิสิตต่างชาติ
   • แก้ไขชื่อ-นามสกุลภาษาอังกฤษ: สำเนาพาสปอร์ต
 2. หากมีความประสงค์จะทำบัตรประจำตัวนิสิตใบใหม่ ให้ชำระเงินค่าทำบัตรฯ จำนวน 100 บาท
 3. (กรณีทำบัตรประจำตัวนิสิตใบใหม่) หลังจากยื่นคําร้องให้สํานักงานการทะเบียนแล้ว 3 วันทำการ ให้นิสิตนําเอกสารต่อไปนี้แสดงที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาจามจุรีสแควร์ ตามเวลาทําการของธนาคาร
  • หลักฐานการรับบัตรประจำตัวนิสิต (ออกให้โดยสำนักงานการทะเบียน)
  • บัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับนิสิตไทย) / พาสปอร์ต (สำหรับนิสิตต่างชาติ)
  • สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย
  • หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ฉบับจริง

กรณีดำเนินการผ่านเว็บไซต์ web.reg.chula.ac.th

 1. นิสิตกรอก Google Form หัวข้อ คำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล (จท47) และหากต้องการทำบัตรนิสิตใบใหม่ ให้โอนเงินค่าธรรมเนียม 100 บาท โดยทำตามรายละเอียดที่แจ้งไว้
 2. นิสิตจะได้รับไฟล์คำร้องรูปแบบ PDF ในอีเมลของนิสิต (ตามคำแนะนำการใช้งานอีเมลจุฬาฯ)
 3. นิสิตจะต้องส่งคำร้องพร้อมเอกสารสำหรับการขอแก้ไขข้อมูลคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล หรือตัวสะกด และหลักฐานการชำระเงิน (หากทำบัตรนิสิตใบใหม่) ไปที่อีเมล saraban_reg@chula.ac.th
 4. เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลแล้ว จะจัดส่งเอกสารการรับบัตรฯ ให้นิสิตทางอีเมลภายใน 3 วันทำการ เพื่อนำไปติดต่อขอรับบัตรฯ ที่ธนาคารกสิกรไทย สาขาจามจุรีสแควร์ ตามเวลาทำการของธนาคาร โดยนิสิตต้องแสดงหลักฐานดังนี้
  • หลักฐานการรับบัตรประจำตัวนิสิต (ออกให้โดยสำนักงานการทะเบียน)
  • บัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับนิสิตไทย) / พาสปอร์ต (สำหรับนิสิตต่างชาติ)
  • สมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย
  • หลักฐานการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล ฉบับจริง