นิสิตควรตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ชื่อบิดา ชื่อมารดา ชื่อผู้ปกครอง ชื่อผู้รับรองและค้ำประกัน (เฉพาะนิสิตระดับปริญญาตรี) เลขประจําตัวบัตรประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน สถานที่เกิด วัน/เดือน/ปีเกิด สัญชาติ ศาสนา สถาบันการศึกษาเดิม ชื่อย่อวุฒิการศึกษาเดิม และวันเดือนปีที่สําเร็จการศึกษาวุฒิการศึกษาเดิม

หากพบว่ามีข้อมูลใดไม่ถูกต้อง ต้องดําเนินการยื่นคําร้องขอแก้ไขในขณะที่ศึกษาอยู่ เมื่อสถานภาพนิสิตเป็นสำเร็จการศึกษาแล้ว จะขอแก้ไขอีกไม่ได้ โดยปฏิบัติดังนี้

  1. กรอกคำร้อง Google Form หัวข้อ คำร้องขอแก้ไขประวัตินิสิต (จท33)
  2. นิสิตจะได้รับไฟล์คำร้องรูปแบบ PDF ทางอีเมลของนิสิต (ตามคำแนะนำการใช้งานอีเมลจุฬาฯ)
  3. นิสิตส่งคำร้องพร้อมแนบสำเนาหลักฐานของข้อมูลที่ขอแก้ไขตามตารางด้านล่าง ไปที่อีเมล saraban_reg@chula.ac.th
รายการที่ขอแก้ไขหลักฐาน
ชื่อบิดาสำเนาบัตรประชาชนของบิดา
ชื่อมารดาสำเนาบัตรประชาชนของมารดา
ชื่อผู้ปกครองสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
ชื่อผู้รับรองและค้ำประกันสำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน
เลขประจำตัวประชาชนสำเนาบัตรประชาชนของนิสิต
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนบ้าน
สถานที่เกิด
วันเดือนปีเกิดสำเนาบัตรประชาชนของนิสิต
สัญชาติแก้ไขเป็นสัญชาติไทย:
สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
* ต้องติดต่อทะเบียนคณะ เพื่อทำบันทึกข้อความแจ้งมาที่สำนักงานการทะเบียนด้วย จึงจะแก้ไขข้อมูลได้

แก้ไขเป็นสัญชาติอื่นๆ:
สำเนาพาสปอร์ต
ศาสนา/เชื้อชาติ
(แก้ไขได้เฉพาะนิสิตที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2564 / สนท. ไม่เก็บข้อมูลศาสนาและเชื้อชาติของนิสิตที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป)
อีเมล
เบอร์โทรศัพท์
ข้อมูลวุฒิการศึกษาเดิมสำเนา transcript ที่มีวันที่สำเร็จการศึกษา / สำเนาใบปริญญาบัตร / สำเนาใบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ : นิสิตมีหน้าที่ปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่ติดต่อฉุกเฉินให้ตรงตามความจริง นิสิตสามารถแก้ไขที่อยู่ปัจจุบัน และที่อยู่ฉุกเฉินได้ด้วยตัวเอง โดยเข้าสู่ระบบของสำนักงานการทะเบียน และเลือกเมนู “สอบถามข้อมูลส่วนบุคคล” > “ทะเบียนชื่อและระเบียนประวัติ”