เมื่อนิสิตต้องพ้นสถานภาพการเป็นนิสิต ตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2556 ข้อ 16.3 หรือ พ.ศ. 2565 ข้อ 67(3) และ ข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 ข้อ 110 เนื่องจากไม่ลงทะเบียนเรียน หรือไม่ได้รักษาสถานภาพการเป็นนิสิต และไม่ชำระเงินค่าเล่าเรียน ค่าปรับการลงทะเบียนเรียนสาย หรือค่าธรรมเนียมการศึกษา (ถ้ามี) ภายใน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา นิสิตอาจขอคืนสถานภาพการเป็นนิสิตเพื่อลงทะเบียนเรียน ลาพักการศึกษา หรือรักษาสภานภาพฯ ได้ภายในภาคการศึกษานั้น

  1. กรอกคำร้อง Google Form หัวข้อ คำร้องขอคืนสถานภาพการเป็นนิสิต (จท34)
  2. ยื่น จท34 ที่ทะเบียนคณะ พร้อมทั้งแนบบันทึกชี้แจงเหตุผลประกอบคำร้อง
  3. เมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติจากอธิการบดีแล้ว นิสิตต้องชำระค่าคืนสถานภาพการเป็นนิสิตที่สำนักงานการทะเบียน อาคารจามจุรี 6 ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่สะดวกติดต่อที่สำนักงานการทะเบียน ให้ชำระด้วยวิธีการโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย 0403854387 ชื่อบัญชี สำนักงานการทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะต้องส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่อีเมล webreg@chula.ac.th
  4. เมื่อส่งหลักฐานการชำระค่าคืนสถานภาพการเป็นนิสิตผ่านทางอีเมลแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อนิสิตเพื่อดำเนินการชำระค่าเล่าเรียน หรือค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิต แล้วแต่กรณี