นิสิตที่มีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นนิสิต ให้ทําคําร้องขออนุมัติจากคณบดี

  1. กรอกคำร้อง Google Form หัวข้อ คําร้องขอลาออก (จท31)
  2. นิสิตจะได้รับไฟล์ PDF คำร้องจท 31 ที่ส่งไปทางอีเมลนิสิต
  3. การลาออกจะมีผลบังคับในวันที่คณบดีอนุมัติการลาออก
  4. นิสิตที่ได้รับอนุมัติให้ลาออก มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าเล่าเรียนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้น กรณีที่นิสิตยื่นคําร้องขอลาออกที่คณะก่อนวันเปิดภาคเรียนที่ได้ชําระค่าเล่าเรียนของภาคฯ นั้นไปล่วงหน้าแล้ว โดยทําคําร้อง จท45 ขอคืนเงินค่าเล่าเรียน ภายในสัปดาห์ที่หกกรณีภาคการศึกษาปกติ หรือภายในสัปดาห์ที่สองกรณีภาคฤดูร้อน