การลาป่วย มี 2 ประเภท

  • การลาป่วยก่อนสอบ ในกรณีที่นิสิตป่วยก่อนที่การเรียนในภาคนั้นจะสิ้นสุดลง และยังป่วยอยูจนกระทั่งถึงวันสอบ ไม่สามารถเข้าสอบในบางรายวิชาหรือทุกรายวิชาได้ นิสิตต้องลาป่วยก่อนสอบ เนื่องจากหมดกำหนดการลาพักการศึกษาแล้ว
  • การลาป่วยระหว่างสอบ ในกรณีที่นิสิตได้ศึกษาจนสิ้นภาคการศึกษาแล้ว และป่วยระหว่างสอบ จนไม่สามารถมาเข้าสอบในบางรายวิชา หรือ ทุกรายวิชาได้ นิสิตต้องลาป่วยระหว่างสอบ

>> แนวทางการออกใบรับรองประเภทต่าง ๆ ให้แก่นิสิตที่เจ็บป่วย ของศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาฯ

แนวปฏิบัติในการลาป่วย

  1. นิสิตดำเนินการกรอก จท44 (คำร้องขอลาป่วย)
  2. ยื่นคำร้อง จท44 ที่ทะเบียนคณะ (ผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว) พร้อมหลักฐานใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลของเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง โดยความเห็นของแพทย์ระบุวันที่ป่วย ต้องเป็นวันเวลาที่นิสิตป่วยและขาดสอบในรายวิชานั้น ๆ
  3. รับทราบผลการพิจารณา ที่ทะเบียนคณะหรือสำนักงานการทะเบียน