นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก และปริญญาโท)

  • กรณีที่ไม่สามารถเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ หรือผลงานการค้นคว้าอิสระได้ทันภายในระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกำหนด (นิสิต แผน ก / แผน 1 / แผน2  ที่ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว หรือ นิสิต แผน ข ที่สอบผ่านวิชาสอบประมวลผลความรู้ (Comprehensive Exam) แล้ว)
  • กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษ

เมื่อต้องการรักษาสถานภาพการเป็นนิสิต ให้ปฏิบัติดังนี้

กรณีนิสิตยังไม่ครบระยะเวลาการศึกษา

  1. กรอกคำร้อง Google Form หัวข้อ คำร้องขอรักษาสถานภาพการเป็นนิสิต (จท32)
  2. ยื่น จท32 ที่ทะเบียนคณะ ภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
  3. ชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนิสิต จำนวน 5,000 บาท ผ่าน CUNEX Application

กรณีนิสิตที่ครบระยะเวลาการศึกษา

  • คณะที่นิสิตสังกัดต้องทำเรื่องขอขยายระยะเวลาการศึกษาไปยังบัณฑิตวิทยาลัย และได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการศึกษาแล้ว จึงจะสามารถขอรักษาสถานภาพการเป็นนิสิตได้